Инфо

27. мај 2021.27. мај 2021.
ОБРАЗОВАЊЕМ ДО УСПЕХА
ТРАДИЦИЈА ДУЖА ОД ПОЛА ВЕКА

ОБРАЗОВАЊЕМ ДО УСПЕХА

Студијски програм Здравствена нега на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије Академије струковних студија Шабац реакредитован на период од 7 година
Некада Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија, данас је позната као Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије Академије струковних студија Шабац, која је формирана 2019. године одлуком Владе Републике Србије спајањем шабачких државних високих школа. Са традицијом дужом од пола века, ова високообразовна институција из године у годину привлачи велики број студената, који желе да стекну образовање у једном од три научна поља: медицинском, техничко - технолошком и друштвено - хуманистичком. У оквиру Одсека за медицинске и пословно - технолошке студије, студентима се пружа могућност студирања на једном од осам акредитованих студијских програма: Информационе технологије, Здравствена нега, Фармација, Гастрономија, Економија, Прехрамбена технологија, Инжењерски менаџмент и Заштита животне средине.

Према овогодишњем конкурсу за упис студената у прву годину основних струковних студија на Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије биће уписано укупно 330 студената. Као и до сада Одсек је спреман да подржи професионални развој сваког студента који жели да стекне знање и вештине неопходне за обављање послова из одабраних области, стога и ове школске године оправдано очекујемо да будемо први избор матураната.


Учење и унапређивање знања јесте једна од суштинских порука коју наставни кадар Одсека за медицинске и пословно - технолошке студије преноси својим студентима. Са намером едукације студената, у складу са најактуелнијим трендовима високообразовног процеса у предметном сектору, наставно особље се пермаментно усавршава у ралзичитим сегментима научног и стручног рада. Томе сведочи и велики број младих доктора наука који својом посвећеношћу стимулативно утиче на студенте, као и на побољшање наставних активности. Интерактивност наставе, професионални рад сарадника и наставника, коректан однос према студентима, подстицање студенстке креативности и самосталности у раду, представљају основне постулате одвијања наставног процеса на Одсеку за медицинске и пословно - технолошке студије. Наша мисија јесте да уз квалитетно образовање ослушкујемо потребе студената и заједничким трудом постигнемо жељене резултате.

О квалитету установе и студијских програма најрелевантније говоре акредитације. Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије је ове године реакредитовао студијски програм Здравствена нега. На 55. електронској седници Комисије за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (КАПК), Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), одржаној 22. априла текуће године, донета је Одлука о реакредитацији овог судијског програма. Студијски програм Здравствена нега реакредитован је на период од 7 година, и то за упис 66 студената. Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије је на тај начин потврдио висок ниво квалитета наставног процеса, наставног особља и њихових компетенција, подобност курикулума и усаглашеност са сродним програмима у Европској Унији. Поред нашег високо квалификованог наставног кадра, изузетно важну улогу у реализацији наставног процеса на студијском програму Здравствена нега има и сарадња са институцијама као што су опште болнице у Шапцу, Лозници, Ваљеву, Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, домови здравља у Шапцу, Сремској Митровици, Шиду, Владимирцима и другим специјалистичким ординацијама и институцијама са којима Одсек има дугогодишњу сарадњу.Студијски програм Здравствена нега пружа теоријска и практична знања и вештине, која оспособљавају будуће струковне медицинске сестре за самосталне, међузависне и зависне интервенције на свим нивоима здравствене заштите. Студенти након окончаних студија стручно су оспособљени за рад у установама примарне, секундарне и терцијарне здравстене заштите у земљи и иностранству. Успех у образовању струковних медицинских сестара од 2014. године, када је овај студијски програм први пут акредитован, подстиче на корак даље. Тренутно се активно ради на припреми документације за акредитацију мастер струковних студија Здравствене неге, што ће образовање свршених студената подићи на виши ниво.

Поред студијског програма Здравствена нега на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије постоји још седам акредитованих студијских програма. Медицинском научном пољу припада и студијски програм Фармација. Струковни фармацеути, током трогодишњег школовања, стичу неопходна теоријска и богата практична знања и вештине за обављање своје професије. Оспособљени су да ефикасно, брзо и поуздано прихвате одговорност за поверени посао, да извршавају сложене задатке у пракси, да самостално или радом у тиму са другим здравственим радницима дају свој пуни допринос приликом пружања здравствених услуга.

Студијски програми Информационе технологије, Заштита животне средине, Инжењерски менаџмент и Прехрамбена технологија припадају пољу техничко-технолошких наука.
Студијски програм Информационе технологије омогућава студентима да се успешно баве софтверским инжењерством, рачунарским мрежама, веб дизајном, електронским пословањем, мултимедијама, информационим системима у производњи, финансијама, здравству, образовању. Струковни инжењери електротехнике и рачунарства способни су да прате најновија достигнућа из области информационих технологија и да усавршавањем знања задрже конкурентски положај пратећи убрзан технолошки развоја какав је карактеристичан за ову област.Основи циљ студијског програма Заштита животне средине је образовање студената кроз стицање теоријских и практичних знања за самостално обаваљање послова у области заштите животне средине, у складу са концептом одрживог развоја и правом садашњих и будућих генерација на здраву живтну средину. Струковни инжењери заштите животне средине могу се запослити у савакој привредној организацији која се бави било којом врстом производње, институцијама које се баве мониторингом и контролом квалитета воде, ваздуха и земљишта, јавним комуналним прдузећима, водоводима, постројењима за пречишћавање отпадних вода, рециклажним центрима и томе слично.

Концепт студијског програма Инжењерски менаџмент заснива се на пружању базичног фонда знања из области Инжењерства и менаџмента. Кроз трогодишње студије, проучавају се основни менаџмент процеси, са циљем обезбеђивања стручних компетенција студента, како би своје вештине могли да понуде великом броју како ораганицзационих, тако и услужних предузећа. Студентима се презентују најновија научна и стручна знања из области Инжењерства и менаџмента, што потврђује и усклађеност програма студија са програмима иностраних факултета. Након завршетка студија на овом студијском програму, студенти стичу све интелектуалне и практичне вештине неопходне за грађење успешне каријере.

Студијски програм Прехрамбена технологија образује студенте за самостално обављање послова у области прераде хране, управљања технолошким процесима и квалитетом прехрамбених производа. Струковни инжењери прехрамбене технологије добро познају основне принципе рационалне исхране, примењују бројне технолошке процесе за производњу, прераду и конзервисање хране и учествју у развоју и производњи нових прехрамбених производа. Прехрамбени технолози најчешће се запошљавају у индусрији за прераду житарица, млека, меса, воћа, поврћа, шећера, кондиторских производа, пића и освежавајућих напитака. Осим решавања проблема везаних за технологије производње хране, струковни инжењери прехрамбене технологије су компетентни да едукују мале прерађиваче у породичним газдинствима како би и њихова производња била у складу са важећим стандардима квалитета.

У оквиру друштвено-хуманистичког научног поља Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије образује студенте на студијским програмима Гастрономија и Економија. У последњих неколико година угоститељство у Републици Србији бележи рапидан раст, чему свакако доприноси гастрономија, као неизоставни део локалне културе и традиције. Овај студијски програм образује менаџере који су компетентни у примени савремених технологија процеса рада из области гасрономије. Поред уже стручних наставних дисциплина, посебна пажња се посвећује сардњи са привредом, која се манифестује кроз обезбеђивање практичних вежби и феријалне праксе за студенте у реномираним угоститељским објектима који послују на територији наше замље. На овај начин, студентима су на располагању не само теоријско већ и практично знање неопходно у свим сегментима угоститељског пословања. Завршетком овог студијског програма, струковни менаџери гастрономије ће допринети целокупном развоју гастрономске понуде, као и њеној конкурентности, како на домаћем тако и на иностраном тржишту.

Студијски програм Економија оспособљава будуће струковне економисте за рад у условима конкурентног пословног окружења, како у приватним, тако и у предузећима у државном власништву. За практичну наставу и студентску праксу, обезбеђене су наставне базе у привредним субјектима у Шапцу и околини. Настава се изводи различитим савременим методама, чији избор зависи од природе предмета.
Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије Академије струковних студија шабац

Најновији број

14. октобар 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa