5. mart 2020.5. mar 2020.
Zaštitite svoje useve na vreme
INSEKTICIDI ZA SUZBIJANjE ŠTETOČINA SEMENA U ZEMLjIŠTU

Zaštitite svoje useve na vreme

Prisustvo štetočina je u zavisnosti od intenziteta pojave istih, agrotehničkih mera i hemijskih mera suzbijanja. One nanose štete gajenim biljkama. Kao štetočine na poljoprivrednim kulturama najčešće se javljaju insekti, grinje, nematode, glodari…
S obzirom da se bliži prolećna setva, u tom smislu i naši poljoprivredni proizvođači treba da razmišljaju kako je najbolje da se seme koje je određeno za setvu useva, na najbolji način zaštiti od štetnog dejstva insekata koji mogu u samom startu proizvodnje dovesti do značajnih šteta, a samim tim i ekonomski efekat će značajno se odraziti na dalji tok proizvodnje gajenih kultura.
Prisustvo štetočina je u zavisnosti od intenziteta pojave istih, agrotehničkih mera i hemijskih mera suzbijanja. One nanose štete gajenim biljkama. Kao štetočine na poljoprivrednim kulturama najčešće se javljaju insekti, grinje, nematode, glodari…
Štetočine u poljoprivrednoj proizvodnji prema tome gde se javljaju mogu biti nadzemne i zemljišne.
Savremena poljoprivredna proizvodnja i program integralne zaštita bilja potvrdila je višegodišnjim rezultatima da je tretiranje semena insekticidima, uspešan način suzbijanja štetočina. Prednosti suzbijanja štetočina tretiranjem semena sa insekticidima ogleda se u:
1. Smanjenoj količini aktivne materije po jedinici površine u poređenju sa primenom granulata u trake: korišćenjem tretiranog semena insekticidima aplicirana površina je svega 60 m2, dok kod primene granuliranog insekticida u trake ta površina je 500 m2, a što ukazuje da tretman semena igra veliku ulogu u zaštiti životne sredine.
2. Isključuje folijarnu primenu insekticida za neke nadzemne štetočine
3. Doprinos zaštiti zdravlja ljudi i čovekove sredine (veoma važno jer sprečava atmosfersko zagađenje)
4. Doprinosi zaštiti pčela
5. Ostvarivanje većeg profita u proizvodnji, tretiranje semena insekticidima prihvaćeno je u zaštiti od štetočina većine ratarskih kultura (šećerna repa, suncokret, kukuruz, uljana repica, ječam…)
Prilikom zaštite useva od zemljišnih štetočina važno je znati kolika je brojnost larvi žičara, grčica, podgrizajućih sovica, jer to određuje izbor insekticida, dozu primene i način aplikacije. Zato je veoma važno uraditi analizu zemljišta na prisustvo pomenutih štetočina. U protivnom, primena ove mere ne bi bila opravdana sa strane ekologije i ekonomije. Žičari su najznačajnije zemljišne štetočine, te se analizom zemljišta određuje brojnost larvi po m2, i na osnovu dobijenih rezultata utvrđuje se potreba za primenom insekticida na prisustvo štetočina. Kritične vrednosti broja štetnih žičara su različite za gajene kulture te na osnovu istraživanja naših stručnjaka se kreću od 1-5 na zahvaćenim površinama od 20-30%.
Nekontrolisanje brojnosti prisutnih zemljišnih štetočina, veoma dovodi do proređivanja useva, gde se tretirano seme insekticidima seje na 100% površina, a česta praksa je da se proizvođačima uz tretirano seme, dodaju i granulirane insekticide prilikom setve. Setvom tretiranog semena obezbeđuje se zaštita ne samo podzemnog dela gajene biljke nego i nadzemnog dela od štetnih insekata. Na primer, ako se seje tretirano seme šećerne repe, na taj način se štite biljke tokom porasta od repinog buvača, vašiju, ali tim tretmanom se delimično štiti usev i od repine pipe. Usev suncokreta gde je seme tretirano insekticidima zaštićeno je od zemljišnih štetočina, ali i od nadzemnih štetočina, naročito od vašiju koje su štetočine rane faze razvoja suncokreta, a sa ekonomskog stanovišta to je isplativije.
Primena insekticida za tretiranje semena kukuruza prihvećena je u širokim razmerama od strane poljoprivrednih proizvođača, a time se uspešno kontrolišu zemljišne štetočine i neke nadzemne štetočine (kukuruzna pipa) ukoliko brojnost tih štetočina nije visoka.
Kontrola nadzemnih štetočina tretiranjem semena uspešno se postiže primenom insekticida na bazi imidakloprida (Pozitron –FS), i tiametodzama (Cruisr 350-FS). Doradni centri vrše zaprašivanje semena i to je jasno naznačeno na deklaracijama koje treba čuvati kao dokaz da je primenjena aktivna materija insekticida nanešena na seme prilikom dorade.

Osnovni načini suzbijanja štetočina su:
1. Unošenjem insekticida u zemljište
2. Preko lista –primenom insekticida folijarno
3. Tretiranjem semena insekticidima pre setve
PSSS Šabac, dipl.ing. Slavica Maksimović

Najnoviji broj

22. februar 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa