7. oktobar 2021.7. okt 2021.
Izveštaji o radu i kontrolama
DESETA SEDNICA KOLEGIJUMA

Izveštaji o radu i kontrolama

Republički fitosanitarni inspektor Miroslav Aleksić je sproveo 37 kontrola prilikom kojih je doneto 11 rešenja o uništavanju, uništeno 14.49,02 ha, uništena količina duvana 29280,40 kg, čija je vrednost 10.248,140 dinara. Doneto je i 7 nalažućih rešenja za skladištare zrnaste robe(merkantilni kukuruz)
Zbog trenutne epidemiološke situacije načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u petak 01. oktobra održao desetu sednicu kolegijuma u 2021. godini, u elektronskoj formi.
U pozivu koji je upućen rukovodiocima inspekcijskih službi navedeno je da se dostavi izveštaj o radu za mesec septembar i izjašnjenje o zapisniku sa prethodnog, devetog kolegijuma.

Načelnik Odeljenja republičke tržišne inspekcije Miladinka Jovanović, navodi da je izvršeno 39 nadzora i doneto je 10 rešenja kao i 15 preporuka trgovcima zbog neizdavanja računa, isticanja cena i dekleracija. Obavljene su i službene savetodavne posete i inspekcijski nadzori u pogledu primene protivepidemijskih mera u salama za proslave.

Inspekcijske poslove je obavljalo 6 izvršilaca.Kao efekat sprovedenih nadzora urađeno je 76 zapisnika, doneto je 4 rešenja o pokretanju prekršajnog postupka, 3 za otklanjanje nedostataka po članu 33. Zakona o inspekcijskom nadzoru, 2 o privremenoj zabrani prometa i 15 preporuka. Izdato je 4 potvrde o privremeno oduzetoj robi. Podneta je prekršajna prijava protiv preduzetnika zbog nepoštovanja reklamacionog postupka i jedna prijava zbog neizdavanja računa. Zbog bespravnog obavljanja trgovinske delatnosti doneta su tri rešenja o zabrani obavljanja delatnosti. U zajedničkoj kontroli sa PS Loznica od fizičkog lica je oduzeto 54 kompleta trenerki, a od fizičkog lica oduzeta je razna tekstilna polovna roba koja je prodavana u prodajnom objektu u Šapcu. Na pijaci Živinarnik u Šapcu oduzeta je manja količina rezanog duvana. U dve kineske radnje zabranjen je promet električnih aparata za negu kose zbog neposedovanja isprava o nabavci. Održane su dve radionice vezane za bezbednost proizvoda.

Načelnik Odeljenja inspektorata za rad Milica Filipović,obaveštava da je inspekcijske poslove obavljalo 8 inspektora, koji su izvršili 185 kontrol. Urađena su 4 mešovita nadzora sa sanitarnom inspekcijom. Na osnovu predstavke pravnog ili fizičkog lica sprovedeno je 17 vanrednih inspekcijskih nadzora. Sa nalogom je izvršen 169 nadzor, 16 je izvršeno bez naloga, a kontrolnih je bilo 14. Inspektori su doneli 8 upravnih mera prema registrovanim privrednim subjektima. Tokom sprovedenih nadzora donete su 23 mere za otklanjanje nepravilnosti. Prilikom kontrola registrovanih privrednih subjekata 5 lica su zatečena na faktičkom radu “radu na crno”. Podneto je 12 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv registrovanih privrednih subjekata. Koordinisanih inspekcijskih nadzora sa drugim inspekcijama bilo je 4 i to sa sanitarnom inspekcijom vezano za poštovanje kovid mera.

Republički turistički inspektor Živadin Bošković je izvršio 32 nenajavljena inspekcijska nadzora, Izrečeno je 5 upravnih mera i to 3 registrovanim i 2 neregistrovanim privrednim subjektima. Zapisnički je naložena 1 mera za otklanjanje nepravilnosti. U dva slučaja je naložen upis u osnovni registar i zabrana obavljanja delatnosti, a u jednom slučaju naložena je zabrana obavljanja delatnosti. Podneto je 7 prijava za kažnjavanje nadziranih subjekata i to 4 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv registrovanih subjekata i 3 protiv neregistrovanih.

Šef Odseka za sanitarni nadzor Vladan Rašić, ističe da je urađeno 4.564 nadzora. Inspekcijske poslove obavljao je 1 izvršilac i 1 lice angažovano po ugovoru. Gradska uprava Šabac dodelila je dva službenika na ispomoć. Evidentirano je 5.977 obolelih lica, sa 4.312 lica u kontaktu. Kao efekat rada inspekcije, doneto je 4.529 rešenja i to 217 iz redovnog nadzora i 4.312 iz vanrednih.

Kancelarijskim nadzorom kontrolisana je zdravstvena ispravnost vode za piće iz objekata centralnog vodosnabdevanja, mikrosistema vodosnabdevanja objekata proizvodnje hrane, zdravstvena ispravnost vode u ambulantama i školama uvidom u izveštaje o ispitivanju iz internog monitoringa. Kontrolisana je primena mera u suzbijanju Kovid-19 u objektima pod sanitarnim nadzorom, kao i na skupovima i manifestacijama.

Šef Odseka veterinarske inspekcije Jasmina Kojičić Stefanović, navodi da je izvršeno 739 nadzora. Podneto je 24 prekršajne prijave i doneto 56 rešenja iz redovnog nadzora. U Budžet Republike Srbije uplaćeno je na ime taksi 3.306.520,00 dinara.

Koordinator republičke poljoprivredne inspekcije Goran Bošković, obaveštava da je izvršeno 62 kontrole. Doneto je 15 rešenja iz redovnog nadzora. Inspekcijske poslove obavljaju dva izvršioca.
Republički inspektor za zaštitu životne sredine Branislava Tešić, ističe da je izvršeno 9 nadzora. Obavljeni su po predstavkama građana; zahtevu Uprave za agrarna plaćanja; vršen je nadzor prometa zaštićenih vrsta i zaštićenih dobara; upravljanje otpadom i posebni tokovi otpada. Kontrolisani su i ispunjenost uslova zaštite životne sredine i seveso objekti. Inspekcijske poslove je obavljalo 3 izvršioca.

Republički vodni inspektor Dragan Tadić je izvršio 22 nadzora. Doneto je 8 rešenja i to 2 za otklanjanje nezakonitosti, 5 za pribavljanje vodnih akata i 1 zabrana obavljanja delatnosti -vađenje rečnih nanosa iz korita reke Drine fizičkom licu -neregistrovanom subjektu. Podnet je 1 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom zbog neizvršavanja naloženih mera u oblasti korišćenja voda za snabdevanje vodom -javni i seoski vodovodi.

Republički fitosanitarni inspektor Miroslav Aleksić je sproveo 37 kontrola prilikom kojih je doneto 11 rešenja o uništavanju, uništeno 14.49,02 ha, uništena količina duvana 29280,40 kg, čija je vrednost 10.248,140 dinara. Doneto je i 7 nalažućih rešenja za skladištare zrnaste robe(merkantilni kukuruz).

Republički šumarski i lovni inspektor Aleksandra Đurković,sa sedištem rada u Šapcu je izvršila 17 kontrola od kojih 8 po Zakonu o šumama, 8 po Zakonu o zdravlju bilja i 1 po Zakonu o divljači i lovstvu. Problema u radu nije bilo.

Republički zdravstveni inspektor Ivana Antonijević, je izradila nedeljne izveštaje u formi tabelarnog pregleda za AG testiranja u privatnim laboratorijama na području Mačvanskog, Kolubarskog, Zlatiborskog i Moravičkog upravnog okruga. Vršila je proveru aktivnih i brisanih preduzetnika i ažurirala bazu podataka otvorenih ordinacija privatne prakse na području Mačvanskog upravnog okruga.
Kabinet načelnika Vladana Krasavca

Najnoviji broj

18. jul 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa