Инфо

Пријем помена и читуља преко Интернета

Општи услови и услови коришћења портала www.glaspodrinja.rs

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Општим условима регулишу се узајамна права и обавезе "Глас Подриња" а.д. Кнеза Лазара 1, Шабац, ПИБ 102230155 матични број 07121962 шифре делатности 5813, као пружаоца услуга и корисника услуга, а у контексту објаве читуља, помена и изјава захвалности у штампаном издању листа "Глас Подриња".

Корисници/купци услуга могу да изврше предају текстова/објава читуља, помена и изјава захвалности путем интернет портала www.glaspodrinja.rs, како би се упознала јавност о наведеном кроз штампано издање листа "Глас Подриња".

На овај начин предати текстови/објаве ће се објављивати на ћириличном писму, осим уколико је нужно да се нека имена и презимена због своје специфичности објаве на латиничном писму.

Корисници странице са општим условима самим њеним коришћењем прихватају услове којим се уређују међусобна права и обавезе са пружаоцем услуге, а све како је наведено у општим условима.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА И КОРИСНИКА УСЛУГА:

Пружалац услуга:

Пружалац услуга је дужан да путем портала достављене текстове/објаве од стране корисника објави, уз напомену да може да изврши измене правописних или очигледних грешака, а може да ускрати објављивање уколико процени да су текстови: непотпуни, непоуздани, увредљиви, омаловажавајући, да садрже у себи клеветничке наводе или елементе претње, као и да се њима крше ауторска права, те да текст који се предаје није истинит.

Пружалац задржава право да изврши и провере навода из текста/објаве преко јавног предузећа које обавља погребне услуге, а све у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.

Пружалац услуга се обавезује да ће добијене податке који се односе на преминуло лице и на корисника услуга, чувати и администрирати у складу са Законом о заштити података о личности. Податке које добије од корисника услуга заштитити од неовлашћеног приступа, злоупотреба и да добијене податке неће ни на који начин учинити доступним било ком трећем лицу, изузев уколико је то неопходно услед одлуке суда или обавезујућег акта судског или другог надлежног државног органа, уз посебну писану сагласност корисника услуга на кога се односе подаци у складу са Законом о заштити података о личности.

Пружалац услуга ће пружити помоћ кориснику, уколико он има потребу за тим, поводом попуњавања образаца на порталу.

Пружалац услуга се обавезује да изврши брисање објављених текстова/објава уколико то захтева корисник и уколико је захтев предао пре истека рока за предају текстова/објава. Сви текстови/објаве саобразни са горе наведеним условима, предати до уторка у 12 часова се имају објавити у издању "Глас Подриња" за четвртак. Објаве послате након 12 часова, најраније могу бити објављене у издању "Глас Подриња" за први следећи четвртак.

Пружалац услуга се обавезује да ће у свему чувати приватност свих корисника, те да ће прикупљати само оне податке који су нужни за пословање и информисање, а у складу са прописима и добрим пословним обичајима. Наведено важи за све податке и све запослене код пружаоца услуга.

Пружалац услуга није одговоран за трансфер података путем интернета, информатичку опрему корисника/купца услуга. Пружалац услуга не сноси одговорност за немогућност приступа интернет мрежи од стране корисника услуга, прекид интернет конекције или недостатка потребне брзине преноса података путем интернет мреже.

Пружалац услуга задржава прaво измене општих услова, које ће бити јасно назначене, а што може да чини без сагласности корисника/купца услуга.

Пружалац услуге се обавезује да кориснику/купцу услуге пружи све потребне информације у вези са наруџбином, у случају отказа исте или у случају рекламације и то: писаним путем на адреси куће а.д. "Глас Подриња" Кнеза Лазара 1, 15000 Шабац, телефонским путем на телефон 015/353-244 или путем е-mail адресе sekretar@glaspodrinja.rs

Корисник услуга:

Корисник/купац услуга коришћењем портала потврђује да је у сродничком или другом блиском односу са покојним лицем или да је реч о привредном субјекту које обавља погребне услуге.

Корисник/купац мора да се у потпуности региструје, са истинитим навођењем свих тражених података у предвиђеном електронском обрасцу за регистрацију.

Корисник/купац услуга потврђује да је садржај који је доставио пружаоцу услуга у свему тачан, потпун и поуздан.

Корисник/купац услуга на овај начин прихвата да пружалац услуга може да чува и администрира све податке дате приликом приступа и регистрације на портал.

Корисник/купац услуга се обавезује да изврши плаћање за објаву, при чему ће објава бити објављена у штампаном издању "Гласа Подриња".

Услови које корисници потрала прихватају коришћењем услуга су да предметни текстови које предају нису у супротности са позитивним прописима у Републици Србији, те да нису према било коме увредљиви, омаловажавајући, да не садрже у себи клеветничке наводе или елементе претње, као и да се њима не крше ауторска права, те да је текст који се предаје истинит, те да пружалац услуга не сноси одговорност према трећим лицима уколико корисник/купац услуга поступи супротно од наведеног.

ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ КОРИСНИКА:

Обавезујемо се као правно лице а.д. "Глас Подриња" Шабац, улица Кнеза Лазара 1, ПИБ 02230155, матични број 07121962, да ћемо чувати приватност свих наших купаца, односно корисника/купца услуга. Прикупљамо само неопходне, основне податке о корисницима/купцима, и податке неопходне за пословање и информисање корисника/купаца у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Сви подаци о корисницима/купцима услуга се строго чувају и доступни су запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла, а који су одговорни за поштовање начела заштите приватности.

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА О ТРАНСАКЦИЈИ:

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом "SSL" протокола и "PKI" система, као тренутно најсавременије криптографске технологије.

Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, "Banca Intesa a.d." Београд, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни систему пружаоца услуга.

ЦЕНЕ;

Цене су исказане у динарима, одређене важећим ценовником пружаоца услуга на дан уплате.

Ценовник се објављује од стране пружаоца услуга на порталу односно званичној електронској презентацији пружаоца услуга и исти га слободно и без ичије сагласности може мењати. Измене ценовника, као ни акције или пакети не могу да се врше или примењују на већ плаћене текстове. Уплаћену и активирану објаву, Корисник услуге не може опозвати.

НАЧИНИ ПЛАЋАЊА:

Плаћање текстова/објава од стране корисника врши се путем платних картица.

ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА:

У случају неопходности повраћаја средстава купцу/кориснику услуга који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, "Глас Подриња" а.д. Шабац је у обавези да повраћај врши искључиво преко "VISA, EC/MC i MAESTRO" методом плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца/пружаоца услуге обавити повраћај средстава на рачун корисника картице.

ИЗЈАВА О КОНВЕРЗИЈИ:

Сва плаћања ће бити извршена у српској валути - динар (РСД). Износ који ће вам бити наплаћен за кредитни рачун се добија путем конверзије цене у еврима у српски динар по важећем курсу Народне банке Србије. Приликом наплате ваше кредитне картице, исти износ претвара се у вашу локалну валуту према курсу удружења кредитних картица. Као резултат ове конверзије постоји могућност мала разлика од првобитне цене наведене на нашој веб-страници.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:

Сви евентуални спорови се имају решавати мирним путем, а уколико то не буде могуће утврђује се надлежност Суда у Шапцу.

Портал www.glaspodrinja.rs и сваки његов део ужива заштиту ауторских и сродних права и стога ће неовлашћено коришћење портала или његовог дела у смислу неовлашћених радњи копирања, прераде, умножавања, дистрибуције и слично имати за последицу одговарајуће судске поступке.

Ваш "Глас Подриња"

Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa