3. avgust 2021.3. avg 2021.
Kabinet načelnika Mačvanskog upravnog okruga

Kabinet načelnika Mačvanskog upravnog okruga

Redovan izveštaj inspekcijskih službi

Postupajući u skladu sa zakonskom obavezom održavanja sastanaka na mesečnom nivou,a zbog trenutne epidemiološke situacije, načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u utorak 03. avgusta 2021. godine održao osmu sednicu kolegijuma u 2021. godini, u elektronskoj formi. Izveštaj o radu za jul mesec su dostavili svi učesnici uz navođenje aktivnosti i problema u radu.

Načelnik Odeljenja republičke tržišne inspekcije Miladinka Jovanović, navodi da je izvršeno 58 nadzora,od kojih 50 redovnih i 8 vanrednih. Doneto je 11 rešenja i to 5 iz redovnih i 6 iz vanrednih nadzora.Oblasti kontrola su: usaglašenosti ventilatora,kontrole naplate u direktnoj prodaji nepokretnosti; neregistrovani i registrovani subjekti koji nude robu u prodajnim objektima sa ciljem sprečavanja sive ekonomije;usaglašenost tekstilnih proizvoda i obuće sa tehničkim zahtevima; usaglašenost ventilatora sa tehničkim zahtevima;zaštita prava intelektualne svojine; kontrole preduzetnika sa privremenom odjavom u APR; trgovine na veliko na otkupnom mestu;kontrole zaštite prava intelektualne svojine; zaštita stanovništva od izloženosti duvanskom dimu; vanredne kontrole po prijavama potrošača i provera primene protivepidemijskih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti Kovid-19.

Inspekcijske poslove je obavljalo 6 izvršilaca. Kao efekat sprovedenih nadzora urađeno je 58 zapisnika; doneto je 6 rešenja o pokretanju prekršajnog postupka; 3 o otklanjanju nedostataka; 4 o oduzimanju robe i 4 po članu 33. Zakona o inspekcijskom nadzoru. Izdato je 5 potvrda o privremeno oduzetoj robi. U vanrednim kontrolama doneta su 2 rešenja o otklanjanju nedostataka pravnom licu i preduzetniku zbog nepoštovanja reklamacionog postupka. Protiv istih podnete su prekršajne prijave.U kontrolama na pijaci u Šapcu doneta su 4 rešenja o uklanjanju robe -rezanog duvana od lica koja su se udaljila sa mesta izvršenja prekršaja. Zbog bespravnog obavljanja zanatske delatnosti doneta su 4 rešenja po članu 33.stav 1. Zakona o inspekcijskom nadzoru i podnete su 3 prekršajne prijave. Doneto je rešenje o zabrani prometa ventilatora bez dokumentacije o nabavci i biće podneta prekršajna prijava.

Načelnik Odeljenja inspektorata za rad Milica Filipović, obaveštava da je inspekcijske poslove obavljalo 8 inspektora, koji su izvršili 142 kontrole i sve su bile nenajavljeni vanredni inspekcijski nadzori. Na osnovu predstavke pravnog ili fizičkog lica sprovedeno je 13 vanrednih inspekcijskih nadzora. Bez naloga je izvršeno 34 nadzora,108 je izvršeno sa nalogom, a kontrolnih je bilo 26 . Inspektori su doneli 32 upravne mere prema registrovanim privrednim subjektima i 2 prema neregistrovanim subjektima. Tokom sprovedenih nadzora doneto je 118 mera za otklanjanje nepravilnosti. Prilikom kontrola registrovanih privrednih subjekata 19 lica su zatečena na faktičkom radu,,radu na crno“ i 1 lice kod neregistrovanog privrednog subjekta. Podneto je 25 prijave za kažnjavanje dela i to 23 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv registrovanih privrednih subjekata i 2 zahteva protiv neregistrovanih privrednih subjekata. Koordinisanih inspekcijskih nadzora sa drugim inspekcijama nije bilo, kao ni pritužbi na rad inspekcije. Vršeni su COVID-19 nadzori kod poslodavaca koji obavljaju delatnost trgovine na malo i ugostiteljsku delatnost. Dva inspektora su koristila godišnji odmor.

Republički turistički inspektor Živadin Bošković je izvršio 23 nenajavljena inspekcijska nadzora, od kojih su 9 bili vanredni, a 11 redovni nadzori. Sa nalogom je izvršeno 15 nadzora,a bez naloga 8.Broj kontrolnih inspekcijskih nadzora KIZ-2 i KIR-1. Izrečeno je 11 upravnih mera i to 6 registrovanim privrednim subjektima i 5 neregistrovanim privrednim subjektima .Zapisnički je naloženo 6 mera za otklanjanje nepravilnosti.U četiri slučaja je naložen upis u osnovni registar i zabrana obavljanja delatnosti, a u jednom slučaju naložen je upis u poseban registar ili evidenciju i zabrana obavljanja delatnosti. Podneto je 9 zahteva za kažnjavanje i to 4 za pokretanje prekršajnog postupka protiv registrovanih privrednih subjekata i 5 protiv neregistrovanih subjekata.

Šef Odseka za sanitarni nadzor Vladan Rašić, ističe da je urađeno 787 nadzora, od kojih su 263 redovna, 109 vanrednih, 412 kontrolnih i 3 službene savetodavne posete. Inspekcijske poslove obavljalo je 2 izvršioca. Evidentirano je 82 obolela lica, sa 52 lica u kontaktu. Kao efekat rada inspekcije, doneto je 180 rešenja,od kojih 128 iz redovnog nadzora i 52 iz vanrednih. Kancelarijskim nadzorom kontrolisana je zdravstvena ispravnost vode za piće iz objekata centralnog vodosnabdevanja, mikrosistema vodosnabdevanja objekata proizvodnje hrane, zdravstvena ispravnost vode u ambulantama i školama uvidom u izveštaje o ispitivanju iz internog monitoringa. Redovnim nadzorima su obavljene kontrole objekata iz prve grupe rizika (kuhinje,centralni vodovodi i objekti brze hrane ). Vršen je nadzor nad primenom mera na benzinskim stanicama.Obavljane su pojačane kontrole ciljanih vanrednih nadzora nad objektima pod sanitarnim nadzorom nad primenom protivepidemijskih mera na suzbijanju Kovid epidemije, samostalno.

Oblasti nadzora: ugostiteljski objekti i objekti prometa hrane i POU; objekti za negu i ulepšavanje lica i tela;zdravstvena ispravnost vode za piće u objektima od većeg društvenog značaja i u objektima za proizvodnju hrane;lica koja podležu sanitarnom nadzoru (kliconoštvo); nadzor nad imunizacijom određenih kategorija stanovništva; davanje izjava pred prekršajnim sudom u Šapcu i Loznici u vezi podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka;nadzor nad objektima proizvodnje flaširanih voda, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda i dečje hrane i kašica; nadzor nad objektima centralnog vodosnabdevanja,seoskih vodovoda,česmi i izvorišta; objekata zdravstvene i prosvetne delatnosti; sporta i rekreacije;nadzor nad prelaskom lica na graničnim prelazima u Republici Srbiji.

Pojavljuje se potreba za nabavkom stonih i lap top računara kao i brzih skenera za potrebe E-pisarnice. Problem sa nabavkom tonera je rešen uz pomoć Mačvanskog upravnog okruga.

Šef Odseka veterinarske inspekcije Jasmina Kojičić Stefanović, navodi da je izvršeno 530 nadzora od kojih su 38 redovni, 442 vanredni, 31 kontrolni i 19 dopunski. Doneto je 10 prekršajnih prijava.U Budžet Republike Srbije uplaćeno je na ime taksi 2.690.000,00 dinara. Oblasti nadzora:sprovođenje mera iz Programa mera za 2021.godinu, na gazdinstvima i u ovlašćenim stanicama koje sprovode mere i pojačan inspekcijski nadzor namirnica animalnog porekla u prometu. Poslove obavlja 10 inspektora.Predmeti su arhivirani, bez skeniranja, zbog velikog broja predmeta i dokumenata u predmetima. Nedostaje jedno službeno vozilo za inspektora u čijoj je nadležnosti kontrola bezbednosti namirnica, koji inspekcijske poslove obavlja na području grada Šapca.

Koordinator republičke poljoprivredne inspekcije Goran Bošković, obaveštava da je izvršeno 54 kontrole, od kojih 38 redovnih i 16 vanrednih. Doneto je 7 rešenja iz redovnog nadzora.Inspekcijske poslove obavljaju dva izvršioca. Oblasti kontrole su: usaglašenost proizvodnje prehrambenih proizvoda sa Zakonom o bezbednosti hrane; proizvođači rakije, vina,piva,hladnjače i konditori; uzorkovanje maline (monitoring) na norovirus i hepatitis i uzorkovanje mlinskih proizvoda (monitoring) na mikotoksin;provera i overa obrazaca za izvoz vina u EU; kontrola otkupa voća i prijem pšenice roda 2021. u skladišta. U cilju sprečavanja širenja virusa kovid 19 izvršeno je 13 kontrola,vezano za primenu epidemijskih mera.

Republički inspektor za zaštitu životne sredine Branislava Tešić, ističe da je izvršeno 7 nadzora, i to 3 redovna i 4 vanredna, koji su obavljeni na osnovu Godišnjeg plana rada inspekcije za zaštitu životne sredine,seveso,po zahtevu Uprave za agrarna plaćanja i Uprave za slobodne zone Srbije. Kontrolisani su ispunjenost uslova zaštite životne sredine ,seveso, zaštita vazduha i ippc. Inspekcijske poslove je obavljalo 3 izvršioca, s tim da su dva inspektora u toku jula meseca koristili godišnji odmor.

Republički vodni inspektor Dragan Tadić je izvršio 19 inspekcijskih nadzora i to 8 redovnih i 11 vanrednih. Nenajavljenih nadzora bilo je 18, dok je 1 bio najavljen. Doneto je 9 rešenja, od kojih dva za otklanjanje nezakonitosti; dva za pribavljanje vodnih akata tj.vodne dozvole i pet rešenja zabrane obavljanja delatnosti -vađenje rečnih nanosa. Podnet je jedan zahtev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom u Šapcu zbog nelegalnog vađenja rečnog nanosa sa desne obale reke Drine u Salašu Crnobarskom,opština Bogatić. Po prijemu rešenja od strane nadziranih subjekata, biće podneta još četiri zahteva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom. Inspekcijske kontrole su se odnosile na radne ciljeve i to :izvođenje radova na održavanju stabilnosti obala i korita vodotoka-2 inspekcijska nadzora i jedno rešenje;vađenje rečnih nanosa -7 inspekcijskih nadzora, 5 rešenja i 1 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka; snabdevanje vodom, javni i seoski vodovodi i dr.-1rešenje ;brane sa akumulacijom, 2 inspekcijska nadzora; za snabdevanje bazena vodom, za sport i rekreaciju 2 inspekcijska nadzora;zaštita voda, za sakupljanje,odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda-6 inspekcijskih nadzora i 2 rešenja.

Republički fitosanitarni inspektor Miroslav Aleksić je sproveo 22 kontrole i to: 15 po Programu mera, kojom prilikom je uzeto i 15 uzoraka; 2 iz oblasti podsticaja za podignute višegodišnje zasade voća po Uredbi; 1 iz oblasti zdravlja bilja; 2 iz oblasti duvana kojom prilikom je kontrolisana proizvodnja sirovog duvana u listu roda 2020. godine i 2 iz oblasti primene sredstava za zaštitu bilja.Podneta su i dva zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Od 19. jula do 09. avgusta koristi prvi deo godišnjeg odmora za 2021.godinu

Republički šumarski i lovni inspektor Aleksandra Đurković, sa sedištem rada u Šapcu je izvršila 18 kontrola od kojih 5 po Zakonu o šumama, 2 po Zakonu o reproduktivnom materijalu šumskog drveća, 7 po Zakonu o zdravlju bilja i 4 po Zakonu o divljači i lovstvu.P roblema u radu nije bilo.

Republički zdravstveni inspektor Ivana Antonijević, je izradila nedeljne izveštaje u formi tabelarnog pregleda za AG testiranja u privatnim laboratorijama na području Mačvanskog, Kolubarskog, Zlatiborskog i Moravičkog upravnog okruga. U više objekata na području Mačvanskog upravnog okruga prisustvovala je inspekcijskom nadzoru-redovnom, vanrednom i po predstavci, koji su izvršili republički zdravstveni inspektor Kolubarskog upravnog okruga dr Ljiljana Orlović i šef Odseka Zoran Ševarlić.

Svi izveštaji su pročitani,pa su se stekli uslovi da osma sednica kolegijuma bude završena.
ZAKLjUČAK: Elektronske sednice kolegijuma održavaće se u skladu sa epidemiološkom situacijom.
Kabinet načelnika
Vladana Krasavca

Najnoviji broj

16. septembar 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa