Prijem pomena i čitulja preko Interneta

Opšti uslovi i uslovi korišćenja portala www.glaspodrinja.rs

UVODNE NAPOMENE:

Opštim uslovima regulišu se uzajamna prava i obaveze "Glas Podrinja" a.d. Kneza Lazara 1, Šabac, PIB 102230155 matični broj 07121962 šifre delatnosti 5813, kao pružaoca usluga i korisnika usluga, a u kontekstu objave čitulja, pomena i izjava zahvalnosti u štampanom izdanju lista "Glas Podrinja".

Korisnici/kupci usluga mogu da izvrše predaju tekstova/objava čitulja, pomena i izjava zahvalnosti putem internet portala www.glaspodrinja.rs, kako bi se upoznala javnost o navedenom kroz štampano izdanje lista "Glas Podrinja".

Na ovaj način predati tekstovi/objave će se objavljivati na ćiriličnom pismu, osim ukoliko je nužno da se neka imena i prezimena zbog svoje specifičnosti objave na latiničnom pismu.

Korisnici stranice sa opštim uslovima samim njenim korišćenjem prihvataju uslove kojim se uređuju međusobna prava i obaveze sa pružaocem usluge, a sve kako je navedeno u opštim uslovima.

PRAVA I OBAVEZE PRUŽAOCA I KORISNIKA USLUGA:

Pružalac usluga:

Pružalac usluga je dužan da putem portala dostavljene tekstove/objave od strane korisnika objavi, uz napomenu da može da izvrši izmene pravopisnih ili očiglednih grešaka, a može da uskrati objavljivanje ukoliko proceni da su tekstovi: nepotpuni, nepouzdani, uvredljivi, omalovažavajući, da sadrže u sebi klevetničke navode ili elemente pretnje, kao i da se njima krše autorska prava, te da tekst koji se predaje nije istinit.

Pružalac zadržava pravo da izvrši i provere navoda iz teksta/objave preko javnog preduzeća koje obavlja pogrebne usluge, a sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pružalac usluga se obavezuje da će dobijene podatke koji se odnose na preminulo lice i na korisnika usluga, čuvati i administrirati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podatke koje dobije od korisnika usluga zaštititi od neovlašćenog pristupa, zloupotreba i da dobijene podatke neće ni na koji način učiniti dostupnim bilo kom trećem licu, izuzev ukoliko je to neophodno usled odluke suda ili obavezujućeg akta sudskog ili drugog nadležnog državnog organa, uz posebnu pisanu saglasnost korisnika usluga na koga se odnose podaci u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pružalac usluga će pružiti pomoć korisniku, ukoliko on ima potrebu za tim, povodom popunjavanja obrazaca na portalu.

Pružalac usluga se obavezuje da izvrši brisanje objavljenih tekstova/objava ukoliko to zahteva korisnik i ukoliko je zahtev predao pre isteka roka za predaju tekstova/objava. Svi tekstovi/objave saobrazni sa gore navedenim uslovima, predati do utorka u 12 časova se imaju objaviti u izdanju "Glas Podrinja" za četvrtak. Objave poslate nakon 12 časova, najranije mogu biti objavljene u izdanju "Glas Podrinja" za prvi sledeći četvrtak.

Pružalac usluga se obavezuje da će u svemu čuvati privatnost svih korisnika, te da će prikupljati samo one podatke koji su nužni za poslovanje i informisanje, a u skladu sa propisima i dobrim poslovnim običajima. Navedeno važi za sve podatke i sve zaposlene kod pružaoca usluga.

Pružalac usluga nije odgovoran za transfer podataka putem interneta, informatičku opremu korisnika/kupca usluga. Pružalac usluga ne snosi odgovornost za nemogućnost pristupa internet mreži od strane korisnika usluga, prekid internet konekcije ili nedostatka potrebne brzine prenosa podataka putem internet mreže.

Pružalac usluga zadržava pravo izmene opštih uslova, koje će biti jasno naznačene, a što može da čini bez saglasnosti korisnika/kupca usluga.

Pružalac usluge se obavezuje da korisniku/kupcu usluge pruži sve potrebne informacije u vezi sa narudžbinom, u slučaju otkaza iste ili u slučaju reklamacije i to: pisanim putem na adresi kuće a.d. "Glas Podrinja" Kneza Lazara 1, 15000 Šabac, telefonskim putem na telefon 015/353-244 ili putem e-mail adrese sekretar@glaspodrinja.rs

Korisnik usluga:

Korisnik/kupac usluga korišćenjem portala potvrđuje da je u srodničkom ili drugom bliskom odnosu sa pokojnim licem ili da je reč o privrednom subjektu koje obavlja pogrebne usluge.

Korisnik/kupac mora da se u potpunosti registruje, sa istinitim navođenjem svih traženih podataka u predviđenom elektronskom obrascu za registraciju.

Korisnik/kupac usluga potvrđuje da je sadržaj koji je dostavio pružaocu usluga u svemu tačan, potpun i pouzdan.

Korisnik/kupac usluga na ovaj način prihvata da pružalac usluga može da čuva i administrira sve podatke date prilikom pristupa i registracije na portal.

Korisnik/kupac usluga se obavezuje da izvrši plaćanje za objavu, pri čemu će objava biti objavljena u štampanom izdanju "Glasa Podrinja".

Uslovi koje korisnici potrala prihvataju korišćenjem usluga su da predmetni tekstovi koje predaju nisu u suprotnosti sa pozitivnim propisima u Republici Srbiji, te da nisu prema bilo kome uvredljivi, omalovažavajući, da ne sadrže u sebi klevetničke navode ili elemente pretnje, kao i da se njima ne krše autorska prava, te da je tekst koji se predaje istinit, te da pružalac usluga ne snosi odgovornost prema trećim licima ukoliko korisnik/kupac usluga postupi suprotno od navedenog.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA:

Obavezujemo se kao pravno lice a.d. "Glas Podrinja" Šabac, ulica Kneza Lazara 1, PIB 02230155, matični broj 07121962, da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca, odnosno korisnika/kupca usluga. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima/kupcima, i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika/kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima usluga se strogo čuvaju i dostupni su zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a koji su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA POVERLjIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI:

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom "SSL" protokola i "PKI" sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, "Banca Intesa a.d." Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu pružaoca usluga.

CENE;

Cene su iskazane u dinarima, određene važećim cenovnikom pružaoca usluga na dan uplate.

Cenovnik se objavljuje od strane pružaoca usluga na portalu odnosno zvaničnoj elektronskoj prezentaciji pružaoca usluga i isti ga slobodno i bez ičije saglasnosti može menjati. Izmene cenovnika, kao ni akcije ili paketi ne mogu da se vrše ili primenjuju na već plaćene tekstove. Uplaćenu i aktiviranu objavu, Korisnik usluge ne može opozvati.

NAČINI PLAĆANjA:

Plaćanje tekstova/objava od strane korisnika vrši se putem platnih kartica.

POVRAĆAJ SREDSTAVA:

U slučaju neophodnosti povraćaja sredstava kupcu/korisniku usluga koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, "Glas Podrinja" a.d. Šabac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko "VISA, EC/MC i MAESTRO" metodom plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca/pružaoca usluge obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

IZJAVA O KONVERZIJI:

Sva plaćanja će biti izvršena u srpskoj valuti - dinar (RSD). Iznos koji će vam biti naplaćen za kreditni račun se dobija putem konverzije cene u evrima u srpski dinar po važećem kursu Narodne banke Srbije. Prilikom naplate vaše kreditne kartice, isti iznos pretvara se u vašu lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost mala razlika od prvobitne cene navedene na našoj veb-stranici.

OSTALE ODREDBE:

Svi eventualni sporovi se imaju rešavati mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće utvrđuje se nadležnost Suda u Šapcu.

Portal www.glaspodrinja.rs i svaki njegov deo uživa zaštitu autorskih i srodnih prava i stoga će neovlašćeno korišćenje portala ili njegovog dela u smislu neovlašćenih radnji kopiranja, prerade, umnožavanja, distribucije i slično imati za posledicu odgovarajuće sudske postupke.

Vaš "Glas Podrinja"

Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa