Инфо

3. август 2021.3. авг 2021.
Кабинет начелника Мачванског управног округа

Кабинет начелника Мачванског управног округа

Редован извештај инспекцијских служби

Поступајући у складу са законском обавезом одржавања састанака на месечном нивоу,а због тренутне епидемиолошке ситуације, начелник Мачванског управног округа Владан Красавац је у уторак 03. августа 2021. године одржао осму седницу колегијума у 2021. години, у електронској форми. Извештај о раду за јул месец су доставили сви учесници уз навођење активности и проблема у раду.

Начелник Одељења републичке тржишне инспекције Миладинка Јовановић, наводи да је извршено 58 надзора,од којих 50 редовних и 8 ванредних. Донето је 11 решења и то 5 из редовних и 6 из ванредних надзора.Области контрола су: усаглашености вентилатора,контроле наплате у директној продаји непокретности; нерегистровани и регистровани субјекти који нуде робу у продајним објектима са циљем спречавања сиве економије;усаглашеност текстилних производа и обуће са техничким захтевима; усаглашеност вентилатора са техничким захтевима;заштита права интелектуалне својине; контроле предузетника са привременом одјавом у АПР; трговине на велико на откупном месту;контроле заштите права интелектуалне својине; заштитa становништва од изложености дуванском диму; ванредне контроле по пријавама потрошача и провера примене противепидемијских мера за спречавање ширења заразне болести Ковид-19.

Инспекцијске послове је обављало 6 извршилаца. Као ефекат спроведених надзора урађено је 58 записника; донето је 6 решења о покретању прекршајног поступка; 3 о отклањању недостатака; 4 о одузимању робе и 4 по члану 33. Закона о инспекцијском надзору. Издато је 5 потврда о привремено одузетој роби. У ванредним контролама донета су 2 решења о отклањању недостатака правном лицу и предузетнику због непоштовања рекламационог поступка. Против истих поднете су прекршајне пријаве.У контролама на пијаци у Шапцу донета су 4 решења о уклањању робе -резаног дувана од лица која су се удаљила са места извршења прекршаја. Због бесправног обављања занатске делатности донета су 4 решења по члану 33.став 1. Закона о инспекцијском надзору и поднете су 3 прекршајне пријаве. Донето је решење о забрани промета вентилатора без документације о набавци и биће поднета прекршајна пријава.

Начелник Одељења инспектората за рад Милица Филиповић, обавештава да је инспекцијске послове обављало 8 инспектора, који су извршили 142 контроле и све су биле ненајављени ванредни инспекцијски надзори. На основу представке правног или физичког лица спроведено је 13 ванредних инспекцијских надзора. Без налога је извршено 34 надзора,108 је извршено са налогом, а контролних је било 26 . Инспектори су донели 32 управне мере према регистрованим привредним субјектима и 2 према нерегистрованим субјектима. Током спроведених надзора донето је 118 мера за отклањање неправилности. Приликом контрола регистрованих привредних субјеката 19 лица су затечена на фактичком раду,,раду на црно“ и 1 лице код нерегистрованог привредног субјекта. Поднето је 25 пријаве за кажњавање дела и то 23 захтева за покретање прекршајног поступка против регистрованих привредних субјеката и 2 захтева против нерегистрованих привредних субјеката. Координисаних инспекцијских надзора са другим инспекцијама није било, као ни притужби на рад инспекције. Вршени су COVID-19 надзори код послодаваца који обављају делатност трговине на мало и угоститељску делатност. Два инспектора су користила годишњи одмор.

Републички туристички инспектор Живадин Бошковић је извршио 23 ненајављена инспекцијска надзора, од којих су 9 били ванредни, а 11 редовни надзори. Са налогом је извршено 15 надзора,а без налога 8.Број контролних инспекцијских надзора КИЗ-2 и КИР-1. Изречено је 11 управних мера и то 6 регистрованим привредним субјектима и 5 нерегистрованим привредним субјектима .Записнички је наложено 6 мера за отклањање неправилности.У четири случаја је наложен упис у основни регистар и забрана обављања делатности, а у једном случају наложен је упис у посебан регистар или евиденцију и забрана обављања делатности. Поднето је 9 захтева за кажњавање и то 4 за покретање прекршајног поступка против регистрованих привредних субјеката и 5 против нерегистрованих субјеката.

Шеф Одсека за санитарни надзор Владан Рашић, истиче да је урађено 787 надзора, од којих су 263 редовна, 109 ванредних, 412 контролних и 3 службене саветодавне посете. Инспекцијске послове обављало је 2 извршиоца. Евидентирано је 82 оболела лица, са 52 лица у контакту. Као ефекат рада инспекције, донето је 180 решења,од којих 128 из редовног надзора и 52 из ванредних. Канцеларијским надзором контролисана је здравствена исправност воде за пиће из објеката централног водоснабдевања, микросистема водоснабдевања објеката производње хране, здравствена исправност воде у амбулантама и школама увидом у извештаје о испитивању из интерног мониторинга. Редовним надзорима су обављене контроле објеката из прве групе ризика (кухиње,централни водоводи и објекти брзе хране ). Вршен је надзор над применом мера на бензинским станицама.Обављане су појачане контроле циљаних ванредних надзора над објектима под санитарним надзором над применом противепидемијских мера на сузбијању Ковид епидемије, самостално.

Области надзора: угоститељски објекти и објекти промета хране и ПОУ; објекти за негу и улепшавање лица и тела;здравствена исправност воде за пиће у објектима од већег друштвеног значаја и у објектима за производњу хране;лица која подлежу санитарном надзору (клицоноштво); надзор над имунизацијом одређених категорија становништва; давање изјава пред прекршајним судом у Шапцу и Лозници у вези поднетих захтева за покретање прекршајног поступка;надзор над објектима производње флашираних вода, дијететских и козметичких производа и дечје хране и кашица; надзор над објектима централног водоснабдевања,сеоских водовода,чесми и изворишта; објеката здравствене и просветне делатности; спорта и рекреације;надзор над преласком лица на граничним прелазима у Републици Србији.

Појављује се потреба за набавком стоних и лап топ рачунара као и брзих скенера за потребе Е-писарнице. Проблем са набавком тонера је решен уз помоћ Мачванског управног округа.

Шеф Одсека ветеринарске инспекције Јасмина Којичић Стефановић, наводи да је извршено 530 надзора од којих су 38 редовни, 442 ванредни, 31 контролни и 19 допунски. Донето је 10 прекршајних пријава.У Буџет Републике Србије уплаћено је на име такси 2.690.000,00 динара. Области надзора:спровођење мера из Програма мера за 2021.годину, на газдинствима и у овлашћеним станицама које спроводе мере и појачан инспекцијски надзор намирница анималног порекла у промету. Послове обавља 10 инспектора.Предмети су архивирани, без скенирања, због великог броја предмета и докумената у предметима. Недостаје једно службено возило за инспектора у чијој је надлежности контрола безбедности намирница, који инспекцијске послове обавља на подручју града Шапца.

Координатор републичке пољопривредне инспекције Горан Бошковић, обавештава да је извршено 54 контроле, од којих 38 редовних и 16 ванредних. Донето је 7 решења из редовног надзора.Инспекцијске послове обављају два извршиоца. Области контроле су: усаглашеност производње прехрамбених производа са Законом о безбедности хране; произвођачи ракије, вина,пива,хладњаче и кондитори; узорковање малине (мониторинг) на норовирус и хепатитис и узорковање млинских производа (мониторинг) на микотоксин;провера и овера образаца за извоз вина у ЕУ; контрола откупа воћа и пријем пшенице рода 2021. у складишта. У циљу спречавања ширења вируса ковид 19 извршено је 13 контрола,везано за примену епидемијских мера.

Републички инспектор за заштиту животне средине Бранислава Тешић, истиче да је извршено 7 надзора, и то 3 редовна и 4 ванредна, који су обављени на основу Годишњег плана рада инспекције за заштиту животне средине,севесо,по захтеву Управе за аграрна плаћања и Управе за слободне зоне Србије. Контролисани су испуњеност услова заштите животне средине ,севесо, заштита ваздуха и иппц. Инспекцијске послове је обављало 3 извршиоца, с тим да су два инспектора у току јула месеца користили годишњи одмор.

Републички водни инспектор Драган Тадић је извршио 19 инспекцијских надзора и то 8 редовних и 11 ванредних. Ненајављених надзора било је 18, док је 1 био најављен. Донето је 9 решења, од којих два за отклањање незаконитости; два за прибављање водних аката тј.водне дозволе и пет решења забране обављања делатности -вађење речних наноса. Поднет је један захтев за покретање прекршајног поступка пред надлежним судом у Шапцу због нелегалног вађења речног наноса са десне обале реке Дрине у Салашу Црнобарском,општина Богатић. По пријему решења од стране надзираних субјеката, биће поднета још четири захтева за покретање прекршајног поступка пред надлежним судом. Инспекцијске контроле су се односиле на радне циљеве и то :извођење радова на одржавању стабилности обала и корита водотока-2 инспекцијска надзора и једно решење;вађење речних наноса -7 инспекцијских надзора, 5 решења и 1 захтев за покретање прекршајног поступка; снабдевање водом, јавни и сеоски водоводи и др.-1решење ;бране са акумулацијом, 2 инспекцијска надзора; за снабдевање базена водом, за спорт и рекреацију 2 инспекцијска надзора;заштита вода, за сакупљање,одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода-6 инспекцијских надзора и 2 решења.

Републички фитосанитарни инспектор Мирослав Алексић је спровео 22 контроле и то: 15 по Програму мера, којом приликом је узето и 15 узорака; 2 из области подстицаја за подигнуте вишегодишње засаде воћа по Уредби; 1 из области здравља биља; 2 из области дувана којом приликом је контролисана производња сировог дувана у листу рода 2020. године и 2 из области примене средстава за заштиту биља.Поднета су и два захтева за покретање прекршајног поступка. Од 19. јула до 09. августа користи први део годишњег одмора за 2021.годину

Републички шумарски и ловни инспектор Александра Ђурковић, са седиштем рада у Шапцу је извршила 18 контрола од којих 5 по Закону о шумама, 2 по Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа, 7 по Закону о здрављу биља и 4 по Закону о дивљачи и ловству.П роблема у раду није било.

Републички здравствени инспектор Ивана Антонијевић, је израдила недељне извештаје у форми табеларног прегледа за АГ тестирања у приватним лабораторијама на подручју Мачванског, Колубарског, Златиборског и Моравичког управног округа. У више објеката на подручју Мачванског управног округа присуствовала је инспекцијском надзору-редовном, ванредном и по представци, који су извршили републички здравствени инспектор Колубарског управног округа др Љиљана Орловић и шеф Одсека Зоран Шеварлић.

Сви извештаји су прочитани,па су се стекли услови да осма седница колегијума буде завршена.
ЗАКЉУЧАК: Електронске седнице колегијума одржаваће се у складу са епидемиолошком ситуацијом.
Кабинет начелника
Владана Красавца

Најновији број

16. септембар 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa