Info

3. maj 2021.3. maj 2021.
Kabinet načelnika MUO

Kabinet načelnika MUO

Treća sednica saveta MUO: Dijalog sa lokalnim samoupravama

Postupajući u skladu sa zakonskom obavezom održavanja sednica saveta Upravnog okruga,u sredu 28.aprila 2021. godine održana je Treća sednica Saveta Mačvanskog upravnog okruga.

Sednici Saveta prisustvovali su: Vladan Krasavac , načelnik Mačvanskog upravnog okruga, Gordana Čomić, ministarka Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, sa članovima kabineta, dr Aleksandar Pajić, gradonačelnik grada Šapca, Milan Damnjanović, predsednik opštine Bogatić, Goran Zarić, predsednik opštine Vladimirci, Zoran Zarić, predsednik Skupštine opštine Krupanj, Slavica Ranković,z amenik predsednika opštine Koceljeva, Milan Tofilović, šef Kabineta predsednika opštine Ljubovija, Dejan Stalović, gradski menadžer grada Loznice, Mlađan Crkvenjaš,č lan Kabineta predsednika opštine Mali Zvornik i Zorica Čolić, savetnik, šef Odseka i sekretar Saveta Mačvanskog upravnog okruga. Kao i načelnik Policijske uprave Šabac, direktor Nacinalne službe za zapošljavanje Šabac, predstavnici lokalnih centara za socijalni rad, predstavnici nevladinih organizacija, udruženja građana i civilnog društva.

Kabinet načelnika MUO


Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je otvorio Treću sednicu Saveta Mačvanskog upravnog okruga u ovoj godini pozdravio prisutne i zahvalio se gradonačelniku grada Šapca, dr Aleksandru Pajiću na pomoći u organizaciji sednice Saveta.

Načelnik Mačvanskog upravnog okruga naveo je da se centralna tema Treće sednice Saveta odnosi na saradnju Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sa lokalnim samoupravama Mačvanskog upravnog okruga, iz delokruga nadležnosti i iz oblasti održivog razvoja.

-Vlada Republike Srbije prepoznala je potrebu zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava i značaj društvenog dijaloga, pa je po prvi put obrazovano ministarstvo koje se bavi ovom problematikom. Društveni dijalog služi da iskreno i u demokratskom duhu razgovaramo i razmenimo mišljenja o svim značajnim temama za naše društvo. Dijalogom uređujemo vladavinu prava unapređujemo rad institucija, izgrađujemo mesto odgovornosti i otvorenosti prema građankama i građanima.
Bilo je reči o brojnim temama, prvenstveno o odnosu prema organizacijama civilnog društva i udruženjima nacionalnih manjina. Dobijene informacije omogućiće lokalnim samoupravama punu primenu zakona iz nadležnosti ovog ministarstva.To se pre svega odnosi na usvojene Predloge Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Zakona o zabrani diskriminacije ,što predstavlja važan društveni iskorak i veći stepen ostvarivanja prava- istakao je Krasavac i izrazio očekivanje da da se nakon ovog sastanka saradnja svih lokalnih samouprava Mačvanskog upravnog okruga i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nastavi još intenzivnije, zbog definisanih smernica u primeni zakona, ali i dobrobiti svih naših građana.

Nakon ovog uvodnog obraćanja, data je reč Gordani Čomić, ministarki Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Ministarka Gordana Čomić je navela da je cilj sastanka stvaranje dijaloga koji će omogućiti primenu dobrih zakona koji postoje u Srbiji.

-Ministarstvo je osnovano na predlog Predsednika države i Vlade Srbije. Suština je da je Srbija donela dobre zakone, ali se oni na nivou lokalne samouprave ne primenjuju u potpunosti. Ovo je šesti sastanak koji se održava u Upravnom okrugu, sa ciljem da se pomogne lokalnim samoupravama u sprovođenju zakona donetih iz oblasti za koje je ovo ministarstvo nadležno. Primene zakona ne može biti dok se ne uspostavi dijalog u kome jedni drugima pružamo podršku. Zakoni iz nadležnosti ministarstva imaju široku primenu. Sačinjen je Plan rada ministarstva za godinu dana, koji je odobren na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne Skupštine Republike Srbije. Plan predviđa da će Skupština doneti tri zakona,od kojih su dva već u skupštinskoj proceduri i to Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Zakon o zabrani diskriminacije. Zakoni iz nadležnosti ovog ministarstva su zakoni koji menjaju društvene odnose.

Država Srbija ima tri prioriteta, prvi je energetska bezbednost, drugi je zelena agenda ili zeleni dogovor i treći prioritet je vladavina prava u svim sektorima.

Prvi segment rada ministarstva posvećen je unapređenju položaja Roma i obrazovanju Koordinacionog tela za integrisanje Roma u društvo, jer je to njihovo osnovno pravo.

Značajna pažnja je posvećena radu nacionalnih saveta gde je važna društvena kultura ophođenja na kojoj se mora raditi ubuduće i to je drugi segment rada.

Društveni dijalog je treći segment rada ministarstva, s tim da se dijalog uvek vodi o određenoj temi i dijalog se završava zaključcima ili preporukama.

Kabinet načelnika MUO


Sve lokalne samouprave sa područja Mačvanskog upravnog okruga dostavile su ministarstvu popunjene upitnike, iz kojih se može zaključiti da postoji dobra osnova za unapređenje položaja nacionalnih manjina i društvenog dijaloga.U saradnji ministarstva i okruga mogu se rešavati problemi koje opštine imaju.

Za napredak u rešavanju pitanja značajnu ulogu ima lokalni ombusman,važna je službena upotreba jezika i pisma i postojanje koordinatora za rodnu ravnopravnost.
Očekuje da od prisutnih čuje probleme koji se pojavljuju u svakodnevnom životu i predloge za rešavanje tih problema- istakla je ministarka Čomić.

Predstavljeni su saradnici iz Ministartva za različite oblasti koji su dostupni lokalnim samoupravama za svako pitanje.

Državni sekretar Ninoslav Jovanović ističe velki značaj ovakvih sastanaka, jer se nakon vođenja dijaloga dobijaju smernice i zadaci koje je potrebno realizovati u narednom periodu. Govorio je o učešću Roma u institucijama sistema,d ržavnog aparata,organima lokalne samouprave i javnih preduzeća.

Dr Aleksandar Pajić,gradonačelnik grada Šapca,je istakao odličnu saradnju grada Šapca sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Zadovoljan je saradnjom grada i predstavnika nacionalnih manjina i nevladinih organizacija uz konstataciju da se saradnja i dijalog uvek mogu unaprediti.

-Grad Šabac u značajnoj meri pomaže pripadnike svih nacionalnih manjina, od kojih su najbrojniji Romi.Troškovi prevoza učenika i nabavke školskog pribora, kao i stambeno zbrinjavanje Roma aktivnosti su koje se sprovode od strane Gradske uprave,ali i rešavanje svih drugih problema koji se pojavljuju. Dodatni kvalitet grada Šapca predstavlja saradnja sa civilnim društvom, koja se unapređuje i na kojoj se intenzivno radi.

Dejan Stalović, gradski menadžer Loznice,naveo je da Loznica predstavlja primer dobre prakse, koja aktivnim podsticajnim merama unapređuje saradnju sa nacionalnim manjinama i udruženjima civilnog društva.

-Kada su u pitanju Romi prethodnih godina bilo je nekoliko projekata sa međunarodnim partnerima, kako bi se položaj ove populacije poboljšao. Asfaltirani su putevi i ulice u delovima grada gde žive Romi, a zamenjena je niskonaponska mreža u nekim naseljima. Godinama se u gradskom budžetu planiraju sredstava za lokalnog ombusmana,ali je izostalo interesovanje za ovo mesto. Pripadnicima Romske nacionalnosti priznaje se pravo na nagradu ili stipendiju uz uslov da su redovni učenici ili studenti,bez kriterijuma uspeha na školovanju. Grad Loznica će biti partner u svim aktivnostima i predlozima koji su u funkciji unapređenja saradnje sa nacionalnim manjinama i organizacijama civilnog društva- izjavio je Dejan Stalović.

Milan Damnjanović,predsednik opštine Bogatić, naveo je društveno odgovoran rad lokalne samouprave što se tiče odnosa sa nacionalnim manjinama.

Pri Centru za socijalni rad otvorena je kancelarija za pitanja nacionalnih manjina ,a lice koje obavlja ovaj posao je pripadnik Romske nacionalne manjine. Romi su najzastupljeniji u opštini Bogatić, a njihovi pripadnici nisu izuzeti od svih aktivnosti koje se sprovode prema socijalno ugroženim licima / prevoz,paketi/. Saradanja sa Romima, ali i sa ostalim manjinama je dobra, s tim da će se ubuduće još više unaprediti- izjavio je Damnjanović.

Slavica Ranković,zamenik predsednika opštine Koceljeva,navela je da je saradnja sa Romskom populacijom,koja je i najbrojnija u opštini, odlična.

-Opština za učenike obezbeđuje besplatan prevoz i udžbenike. Veliki broj pripadnika nakon završenog školovanja upošljava se u lokalnim preduzećima i to su dobri radnici. U najvećoj meri su to žene koje se zapošljavaju u fabrikama. Pomerena je i granica stupanja u brak pripadnica Romske populacije, što je dobro za zdravlje romkinja. Drugih manjina nema na području opštine Koceljeva. Vodi se računa da uvek neko od pripadnika Romske populacije bude i odbornik u Skupštini opštine,kako bi se čula pitanja i problemi koji opterećuju ovu populaciju- istakla je Rankovićeva.

Po rečima direktorke Centra za socijalni rad opštine Koceljeva, najveći broj Roma živi u Draginju. Sprovode se aktivnosti oko stambenog zbrinjavanja Roma.

Radivoje Mićić,direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Šabac, konstatovao je da se donošenjem ova dva zakona koje je Ministarka pomenula u potpunosti promenio odnos prema nacionalnim manjinama i civilnom društvu. Kada je reč o zapošljavanju još uvek su prisutne predrasude kada je u pitanju Romska populacija. Postoji određeni broj Roma sa završenim fakultetom i srednjom školom na evidenciji Službe za zapošljavanje i potrebno je da se angažujemo da se ova lica zaposle. Uglavnom se radi o licima koja su u teškom finansijskom položaju. Postoje kvote koje su opredeljene za Rome prilikom zapošljavanja.

-Područje koje pokriva Policijska uprava Šabac je identično Mačvanskom upravnom okrugu, ima preko 280.000 stanovnika, prisutna je zastupljenost pored Romske nacionalnosti i predstavnika drugih naroda sa područja Republike Srbije, postoje objekti verskog sadržaja muslimanske i katoličke veroispovesti, što posao čini kompleksnijim i odgovornijim i iziskuje materijalnu obučenost i tehničku opremljenost. Prepoznato je mnogo problema koji su pomenuti u izlaganju ministarke Čomić. Sprovode se predavanja preventivnog karaktera.Romska zajednica prednjači u krivičnim delima iz oblasti nasilja u porodici. Predavanja su sprovedena najpre sa žrtvama ,a potom i nasilnicima i povratnicima, kako bi se smanjio broj slučajeva nasilja u porodici. Podržava u potpunosti Strategiju ministarstva koju je ministarka izložila i svim ljudskim i materijalnim resursima angažovaće se u njenom sprovođenju. Saradnja sa Gradskom upravom Šabac, Mačvanskim upravnim okrugom, lokalnim samoupravama i predstavnicima udruženja građana, po pitanju rešavanja problema koji su evidentirani je dobra i kvalitetna. Zajednički cilj je da ne biramo energiju i sredstva da stanje bezbednosti građana Republike Srbije iz godine u godinu dostiže sve viši nivo- kazao je Zoran Jevđenić, načelnik Policijske uprave Šabac.

Dragan Vasiljković ,predsednik Saveza Roma Zapadne Srbije, se zahvalio ministarstvu i ministarki koji su prepoznali značaj direktnog uključivanja Roma u organe gde se kreiraju aktivnosti usmerene na poboljšavanje položaja Roma. Nalazi se načelu nevladine organizacije koja je u velikoj meri doprinela poboljšanju položaja Roma, posebno u gradu Šapcu. Ističe da se u proteklih deset godina nije vodilo računa o položaju Roma. U gradu Šapcu je u proteklih deset godina 29 pripadnika Romske zajednice završilo fakultete i ni jedan od njih nije imao priliku da se zaposli. U tom periodu dobra saradnja je bila samo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, koja je jedina imala razumevanja za ovu populaciju.

-Romi nisu imali učešće u određivanju prioriteta prilikom izrade Akcionog plana,niti određivanja projekata koje je Gradska uprava sprovodila vezano za poboljšanje položaja Roma. Na sreću situacija se promenila i politički ambijent je naklonjen Romima. Određen je lokalni Romski koordinator, postoji inicijativa za novi Akcioni plan, pristupa se zapošljavanju Roma na nivou lokalne samouprave, što će u velikoj meri poboljšati status Romske nacionalne zajednice. Koristeći prisustvo predstavnika lokalnih samouprava sa područja Upravnog okruga navodi da je neophodno da svaka od lokalnih samouprava ima Romskog koordinatora, pedagoškog asistenta u školama koje imaju uslove za to i postojanje lokalnog Akcionog plana na nivou opštine. Neophodno je da postoji spona između grada,odnosno opštine sa Romskom zajednicom. Potrebno je poboljšati rad nevladinih organizacija, poboljšanjem njihovih kapaciteta, jer će se na taj način efikasnije i lakše sprovoditi aktivnosti o kojima je ministarka govorila u svom uvodnom delu.

Potrebno je osnovati Savet za međunacionalne odnose u svakoj lokalnoj samoupravi, jer je to i zakonska obaveza. Dobra volja da se situacija poboljša postoji što je očigledno i evidentno. Nedostaje prisustvo Roma u institucijama lokalnog nivoa, koji bi bio direktna spona između Roma i lokalne vlasti. Potrebno je akta kojima se ova pitanja regulišu precizno izraditi kako ne bi bilo zloupotreba i nedorečenosti. Neophodno je direktno uključivanje Roma u Gradsku upravu, upravo kako je to Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog učinilo,kako bi se odredili Romi koji će biti spona sa društvenom zajednicom i istovremeno biti odgovorni za svoje delovanje- napomenio je Vasiljković.

Dragana Stanković, predstavnica Romske zajednice,"Edukativno-inkluzivni centar Roma Šabac" i član Saveta za rodnu ravnopravnost, koja se već pet godina bavi Romskim aktivizmom naglašava da je potrebno baviti se konkretnim pitanjima i rešavanjem konkretnih problema,kao što je pitanje zapošljavanja Roma. U gradu Šapcu imaju Romskog koordinatora, a saradnja sa Gradskom upravom je odlična, što nije bio slučaj prethodnih godina. U fazi je izrada Lokalnog akcionog plana, tu su i lokalne strategije, mreža za inkluziju Roma na lokalnom nivou koje su od velikog značaja za dalje unapređenje položaja Roma. U prethodnoj nedelji zaposlila je 6 pripadnika Romske nacionalnosti, jer se javio poslodavac kome je bio potreban određeni broj radnika. Zahvaljujući Predsedniku države Aleksandru Vučiću i gradonačelniku Šapca Aleksandru Pajiću očekuje da se u što skorije vreme položaj Roma u velikoj meri poboljša.

Aleksandar Prica, ispred Asocijacije Duga Šabac, navodi da je član Radne grupe za izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije. Izražava sve pohvale na transparentnost i mogućnost organizacijama civilnog društva da učestvuju u radnim grupama, što do sada i nije bio slučaj. Značajno je da se čuje reč organizacija civilnog društva koje nisu sa teritorije velikih gradova. Kada je grad Šabac u pitanju mišljenja je da civilne organizacije na ovom području imaju slobodu da predlažu. Takođe grad Šabac u svakom momentu može da se obrati organizacijama civilnog društva kada je to neophodno što u suštini i čini dijalog. Navodi primer da je u kratkom roku od sedam dana urađen i potpisan Projekat za zapošljavanje i samozapošljavanje u saradnji sa Gradskom upravom Šabac. Ističe da nisu prepoznate sve društveno ugrožene grupe,k ao na primer samohrani roditelji. U vreme otpočinjanja Korone nevladin sektor i Gradska uprava odlično su funkcionisali, što predstavlja snagu grada i kulturu dijaloga. Kada se radi o održivom razvoju, najviše promena se očekuje na lokalnom nivou. Nacionalna strategija postoji, ali je neophodno da postoji i Lokalni akcioni plan. Mišljenja je da jedinice lokalnih samouprava ne posvećuju dovoljno pažnje i stručnosti izradi lokalnih akcionih planova. Lokalni akcioni planovi moraju biti usaglašeni sa nacionalnom strategijom, a u praksi nije tako.Neophodno je da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pomogne jedinicama lokalnih samouprava da počnu na adekvatan način da planiraju.

Ministarka Gordana Čomić istakla je neophodnost planiranja, a ministarstvo je tu da svakoj lokalnoj samoupravi pruži pomoć. Zakon o planskom sistemu obavezuje lokalne samouprave da uključe civilno društvo od samog početka procesa planiranja.
Miroljub Nikolić,ispred organizacije Karitas naveo je da je Srbija danas drugačija u odnosu na neko prethodno vreme. U nevladinom sektoru Karitas je prisutan više od 20 godina i do sada je realizovano preko 250 projekata. Mišljenja je da smo mi u Mačvanskom upravnom okrugu primer za čitavu Srbiju vezano za pružanje usluga osetljivim kategorijama društva. Na sastanku su se mogli videti brojni primeri dobre prakse i što je najvažnije dijalog postoji. Navedeni su primeri kako se pomaže upravo osetljivim kategorijama naše zajednice. Napredak postoji i to je evidentno, jer je poboljšan kvalitet života tih kategorija društva.

Željko Todić, član Gradskog Saveta nacionalne romske manjine Šabac, mišljenja je da Romi imaju istorijsku šansu da sistematski poprave svoj položaj, jer je oformljeno ministarstvo koje se bavi ovom problematikom a do sada je to vršeno kroz kancelariju. Kao drugi razlog navodi novu generaciju obrazovanih Roma koja je spremna da se uključi u nastojanje da se Romima pomogne.S a predstavnicima Nacionalnog saveta obišao je sve opštine u Mačvanskom uravnom okrugu. Predlaže da se za naredni satanak koji se planira krajem godine odredi cilj, a to je da svaki grad i svaka opština opredele koordinatora koji će efektivno raditi i koji će se angažovati da se implementira Akcioni plan. Kao pozitivan primer navodi opštinu Koceljeva koja ima 5% stanovnika Romske nacionalnosti. Imaju i Romskog predstavnika u skupštini opštine, pa je Koceljeva pozitivan primer koji treba slediti. Lakše je sagledati probleme Roma kada imaju predstavnika u lokalnoj samoupravi. Obrazovanje Roma nije sporno, ali kada je u pitanju zapošljavanje tu se već javlja problem. Podržava Projekat stambenog zbrinjavanja Roma, kojim bi svake godine određeni broj Roma rešio stambeno pitanje.

Aleksandar Radosavljević,pomoćnik ministra , se zahvaljuje na izlaganjima prisutnih i priliku da se kroz instituciju Saveta okruga razgovara o ovako važnim temama.

-Ova problematika je od velikog značaja, jer se menja karakter našeg društva,jer se pre svega razgovara i postoji dijalog.Neohodno je sačiniti dokumenta koja su primenjiva i uspostaviti sistem koji će se unapređivati. Ovo se odnosi na sva planska dokumenta. Radi se istorijski važna stvar, da se međusobno saslušamo. Zakoni koji regulišu ovu problematiku su dobri, a Strategija treba da je primenljiva. Ovakav način razgovora je model kako se rešavaju problemi,kroz instituciju Saveta okruga- izjavio je Radosavljević.

Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac istakao je da se sva pitanja od značaja za građane ovog okruga razmatraju upravo na sednicama Saveta Upravnog okruga i uz prisustvo predstavnika svih lokalnih samouoprava.

Ministarka Gordana Čomić najavljuje naredni sastanak za novembar mesec do kada je potrebno aktivno raditi i postići rezultate o kojima će se razgovarati.

Željko Todić je napomenuo da uskoro počinje popis stanovništva, pa s tim u vezi treba ohrabriti građane da se izjašnjavaju bez straha i predrasuda. Potrebna je kampanja sa lokalnog nivoa kako bi se ljudi ohrabrili za izjašnjavanje.

Dragana Stanković je predložila da se građani Romske nacionalnosti uključe u popisivače, kako bi se proces popisa, bar kada je ova populacija u pitanju, lakše sprovodio, a ljudi bez straha izjašnjavali. Kroz Akcioni plan treba preciznije regulisati pitanja od značaja za Romsku populaciju. Podržava elektronski popis jer je efikasan zbog velikog broja naših građana koji žive u inostranstvu, posebno Roma.

Postignut je dogovor da se na medijima sprovodi promocija popisa svih nacionalnih zajednica. Ministarstvo će biti uključeno u ovu kampanju, zajedno sa nacionalnim savetima koji će pružiti veliku pomoć u ovom značajnom poslu. Predloženo je i da popis stanovništva bude elektronski o čemu će se još razgovarati, jer je od značaja posebno za dijasporu. Pozitivna iskustva postoje u nekim od zemalja, kao što je Slovačka. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog aktivno radi na promociji popisa. Popisivači će biti i ljudi iz romskih naselja, kako bi se ovaj postupak što kvalitetnije obavio.

Biljana Jurišić,predstavnik Centra za socijalni rad Bogatić, navela je da se u opštini iz koje dolazi pored Romske populacije radi i sa drugim osetljivim grupama. Koristi priliku da se zahvali organizaciji Karitas i Organizaciji "Humano srce Šapca", koji mnogo pomažu u uslugama koje Centar za socijalni rad pruža korisnicima. Podržava organizovanje lokalnih kancelarija za lokalne usluge i prava. Predrasude koje postoje teško se prevazilaze. Za Romsku populaciju su prisutna dva problema i to su siromaštvo i obrazovanje. Korisnici socijalne pomoći mogu da upisuju svoju decu u predškolske ustanove bez nadoknade,što je lep gest. Predškolski uzrast i osnovna škola su od uticaja i značaja za razbijanje ovih predrasuda.Z a Rome je važno da prvo završe osnovno
obrazovanje, kako bi nastavili dalje školovanje.

Načelnik Vladan Krasavac je zaključujući sednicu Saveta Mačvanskog upravnog okruga naglasio da smo dobili dobre smernice za dalji rad lokalnih samouprava i saradnju sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

ZAKLjUČCI SA SEDNICE SAVETA
1.Naredni sastanak planiran je za mesec novembar,kada će se analizirati šta je učinjeno u pravcu unapređenja ljudskih i manjinskih prava i društvenog dijaloga u svakoj od lokalnih samouprava Mačvanskog upravnog okruga;

2.Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je otvoreno za pitanja i direktnu komunikaciju sa svim gradovima i opštinama sa područja Upravnog okruga u cilju ostvarivanja postavljenih zadataka.Kabinet načelnika
Vladana Krasavca
Kabinet načelnika MUO

Najnoviji broj

13. maj 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa