10. mart 2022.10. mar 2022.
Foto: MUO

Foto: MUO

KABINET NAČELNIKA MUO

Mesečni izveštaj

Postupajući u skladu sa zakonskom obavezom održavanja sastanaka na mesečnom nivou, a zbog trenutne epidemiološke situacije, načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u ponedeljak 07. marta održao treću sednicu kolegijuma u 2022. godini,u elektronskoj formi. Izveštaj o radu za mesec februar dostavili su svi učesnici elektronske sednice uz navođenje aktivnosti i problema u radu.

Načelnik Odeljenja republičke tržišne inspekcije Miladinka Jovanović, navodi da je izvršeno 49 nadzora, od kojih 46 redovnih, jedan vanredni i 2 mešovita nadzora. Doneto je 13 rešenja iz redovnog nadzora. Inspekcijske poslove je obavljalo 8 izvršilaca. Kao efekat sprovedenih nadzora urađeno je 49 zapisnika. Doneta su četiri rešenja o privremenoj zabrani obavljanja frizerske delatnosti, preduzetnicima koji su privremeno odjavili radnju u APR, a nastavili sa radom. U kontroli kod proizvođača dečje odeće zapisnikom je naloženo pravnom i odgovornom licu da na svom sajtu istaknu obaveštenje svojim kupcima o opozivu-povlačenju iz prodaje i korišćenja dečjih dukserica koje imaju određene nedostatke, kao i da obaveste sve svoje kupce da se navedeni proizvodi povlače iz prometa i upotrebe, što je odgovorno lice dobrovoljno odmah i izvršilo. Naloženo je pravnom licu da ustroje i vode evidenciju o reklamacijama potrošača i da je čuvaju dve godine od dana podnošenja reklamacije.

Zbog učinjenog prekršaja iz člana 55. stav 6. Zakona o zaštiti potrošača izdata su dva prekršajna naloga. Doneto je jedno rešenje o zabrani prometa aparata za masažu zbog ne posedovanja isprava o nabavci istih i biće podneta prekršajna prijava. U kineskoj radnji oduzeta je razna roba sa krivotvorenim žigom. Na pijacama Bandera i Živinarnik u Šapcu oduzeta je manja količina rezanog duvana. Na pijaci Stadion u dve radnje, zabranjen je promet robe bez dokumentacije o nabavci i podnete su dve prekršajne prijave. Izdato je pet potvrda o privremeno oduzetoj robi.

Načelnik Odeljenja inspektorata za rad Milica Filipović, obaveštava da je inspekcijske poslove obavljalo 8 inspektora, koji su izvršili 200 kontrola, od kojih 25 redovnih i 155 vanrednih. Na osnovu predstavke pravnog ili fizičkog lica izvršeno je 10 nadzora. Najavljenih nadzora bilo je 25, a nenajavljenih nadzora 175. Sa nalogom je izvršeno 175 nadzora, 25 je izvršeno bez naloga, a bilo je i 20 kontrolnih nadzora. Inspektori su doneli 20 upravnih mera za otklanjanje nepravilnosti prema registrovanim privrednim subjektima i 3 upravne mere prema neregistrovanim subjektima. Prilikom kontrola zatečeno je na faktičkom radu “radu na crno”. Ukupno 13 neprijavljenih radnika, od kojih je 8 zatečeno kod registrovanih privrednih subjekata, a 5 kod neregistrovanih privrednih subjekata. Podneto je 25 prijava za kažnjavanje i to 22 zahteva protiv registrovanih privrednih subjekata i 3 zahteva protiv neregistrovanih privrednih subjekata. Nije bilo pritužbi na rad inspekcije. Sprovedena je jedna obuka za inspektore.

Šef Odseka za sanitarni nadzor Vladan Rašić, ističe da je urađeno 3.211 nadzora , od kojih su 191 redovni, 2.979 vanredni i 41 kontrolni. Inspekcijske poslove obavljalo je dva izvršioca, a Gradska uprava Šabac dodelila je jedno lice na ispomoć inspkciji za administrativne poslove. Evidentirano je 5.468 obolelelih lica, sa 2.567 lica u kontaktu. Kao efekat rada inspekcije, doneto je 2.662 rešenja, od kojih 95 iz redovnog nadzora i 2.567 iz vanrednih nadzora.

Šef Odseka veterinarske inspekcije Jasmina Kojičić Stefanović, navodi da je izvršeno 548 kontrola od kojih su 114 redovne i 434 vanredne kontrolne. Doneto je 112 rešenja iz redovnog nadzora. Subjektima je fakturisano 3.311.735,00 dinara. Poslove je obavljalo 11 inspektora. Predmeti su arhivirani, bez skeniranja, zbog velikog broja predmeta i dokumenata u predmetima. Nedostaju tri službena vozila, dva za Šabac i jedno za Loznicu.

Koordinator republičke poljoprivredne inspekcije Goran Bošković, obaveštava da su izvršene 44 kontrole to 22 redovne i 22 vanredne. Doneto je pet rešenja, od kojih su četiri iz redovnog i jedno iz vanrednog nadzora. Inspekcijske poslove obavljaju dva izvršioca.

Republički inspektor za zaštitu životne sredine Branislava Tešić, ističe da je izvršeno 8 nadzora i to 6 redovnih i 2 vanredna. Obavljeni su po predstavkama građana i po zahtevu pravnih lica. Inspekcijske poslove je obavljalo dva izvršioca.

Republički turistički inspektor Živadin Bošković je izvršio 9 nenajavljenih inspekcijskih nadzora, koji su svi izvršeni kao vanredni. Jedan nadzor je izvršen sa nalogom, dok je 8 izvršeno bez naloga. Urađeno je osam inspekcijskih nadzora koji se odnose na obavljanje delatnosti i vršenje aktivnosti od strane neregistrovanih subjekata i subjekata iz člana 33. stav 2. Zakona o inspekcijskom nadzoru. Tom prilikom je otkriveno osam neregistrovanih subjekta i subjekta iz člana 33. stav 2. Zakona o inspekcijskom nadzoru. Izrečeno je devet upravnih mera i to osam mera neregistrovanim i jedna mera registrovanom privrednom subjektu. Zapisnički je naložena jedna mera za otklanjanje nepravilnosti. Naloženo je osam upisa u osnovni registar i zabrana obavljanja delatnosti. Podneto je 9 prijava za kažnjavanje nadziranih subjekata i to jedan zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv registrovanog subjekta i osam zahteva protiv neregistrovanih privrednih subjakata.

Republički vodni inspektor Dragan Tadić, je sproveo 20 nadzora od kojih 15 redovnih i 5 vanrednih. Najavljenih nadzora bilo je 7, dok je 13 bilo nenajavljeno. Doneto je jedno rešenje o zabrani delatnosti vađenja rečnih nanosa u KO Badovinci, opština Bogatić. Podnet je jedan zahtev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim Prekršajnim sudom u Šapcu, Odeljenje Bogatić. Doneto je tri rešenja za pribavljanje vodnog akta -vodnih dozvola od nadležnih organa MPŠV, RDV, Beograd. Sačinjeno je i 12 dopisa različite sadržine. Inspekcijske kontrole su se odnosile na radne ciljeve i to: zaštita od štetnog dejstva voda; korišćenje voda; zaštita voda i ostali radni ciljevi.
Republički fitosanitarni inspektor Miroslav Aleksić, sa sedištem rada u Šapcu, je izvršio 33 kontrole i to jednu radi utvrđivanja upisa u FITOREGISTAR; jednu radi utvrđivanja postojanja uslova za obavljanje periodičnih pregleda uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja;jednu kontrolu predeklarisanja poljoprivrednog bilja-krompira ; jednu kontrolu prometa sredstava za ishranu bilja (đubriva) i uzorkovanje, kojom prilikom je uzeto 6 uzoraka i doneto jedno rešenje o privremenoj zabrani sredstava za ishranu bilja u količini od 819 tona ,čija je vrednost 69.615,000 dinara;22 kontrole ispunjenosti uslova podignutih višegodišnjih zasada voćaka i hmelja za 2021.godinu i šest kontrola iz oblasti zdravlja bilja. Izdato je 6 fitosertifikata. Izvršena je i jedna kontrola utvrđivanja uslova radi upisa u Registar distributera sredstava za ishranu bilja za obavljanje delatnosti prometa na malo.

Republički šumarski i lovni inspektor Aleksandra Đurković,sa sedištem rada u Šapcu je izvršila 14 kontrola,od kojih 13 po Zakonu o šumama i jednu po Zakonu o divljači i lovstvu. Problema u radu nije bilo.

Elektronske sednice kolegijuma održavaće se i ubuduće, usled epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19.
Kabinet načelnika Vladana Krasavca

Najnoviji broj

30. novembar 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa