Инфо

7. октобар 2021.7. окт 2021.
Извештаји о раду и контролама
ДЕСЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

Извештаји о раду и контролама

Републички фитосанитарни инспектор Мирослав Алексић је спровео 37 контрола приликом којих је донето 11 решења о уништавању, уништено 14.49,02 ха, уништена количина дувана 29280,40 кг, чија је вредност 10.248,140 динара. Донето је и 7 налажућих решења за складиштаре зрнасте робе(меркантилни кукуруз)
Због тренутне епидемиолошке ситуације начелник Мачванског управног округа Владан Красавац је у петак 01. октобра одржао десету седницу колегијума у 2021. години, у електронској форми.
У позиву који је упућен руководиоцима инспекцијских служби наведено је да се достави извештај о раду за месец септембар и изјашњење о записнику са претходног, деветог колегијума.

Начелник Одељења републичке тржишне инспекције Миладинка Јовановић, наводи да је извршено 39 надзора и донето је 10 решења као и 15 препорука трговцима због неиздавања рачуна, истицања цена и деклерација. Обављене су и службене саветодавне посете и инспекцијски надзори у погледу примене противепидемијских мера у салама за прославе.

Инспекцијске послове је обављало 6 извршилаца.Као ефекат спроведених надзора урађено је 76 записника, донето је 4 решења о покретању прекршајног поступка, 3 за отклањање недостатака по члану 33. Закона о инспекцијском надзору, 2 о привременој забрани промета и 15 препорука. Издато је 4 потврде о привремено одузетој роби. Поднета је прекршајна пријава против предузетника због непоштовања рекламационог поступка и једна пријава због неиздавања рачуна. Због бесправног обављања трговинске делатности донета су три решења о забрани обављања делатности. У заједничкој контроли са ПС Лозница од физичког лица је одузето 54 комплета тренерки, а од физичког лица одузета је разна текстилна половна роба која је продавана у продајном објекту у Шапцу. На пијаци Живинарник у Шапцу одузета је мања количина резаног дувана. У две кинеске радње забрањен је промет електричних апарата за негу косе због непоседовања исправа о набавци. Одржане су две радионице везане за безбедност производа.

Начелник Одељења инспектората за рад Милица Филиповић,обавештава да је инспекцијске послове обављало 8 инспектора, који су извршили 185 контрол. Урађена су 4 мешовита надзора са санитарном инспекцијом. На основу представке правног или физичког лица спроведено је 17 ванредних инспекцијских надзора. Са налогом је извршен 169 надзор, 16 је извршено без налога, а контролних је било 14. Инспектори су донели 8 управних мера према регистрованим привредним субјектима. Током спроведених надзора донете су 23 мере за отклањање неправилности. Приликом контрола регистрованих привредних субјеката 5 лица су затечена на фактичком раду “раду на црно”. Поднето је 12 захтева за покретање прекршајног поступка против регистрованих привредних субјеката. Координисаних инспекцијских надзора са другим инспекцијама било је 4 и то са санитарном инспекцијом везано за поштовање ковид мера.

Републички туристички инспектор Живадин Бошковић је извршио 32 ненајављена инспекцијска надзора, Изречено је 5 управних мера и то 3 регистрованим и 2 нерегистрованим привредним субјектима. Записнички је наложена 1 мера за отклањање неправилности. У два случаја је наложен упис у основни регистар и забрана обављања делатности, а у једном случају наложена је забрана обављања делатности. Поднето је 7 пријава за кажњавање надзираних субјеката и то 4 захтева за покретање прекршајног поступка против регистрованих субјеката и 3 против нерегистрованих.

Шеф Одсека за санитарни надзор Владан Рашић, истиче да је урађено 4.564 надзора. Инспекцијске послове обављао је 1 извршилац и 1 лице ангажовано по уговору. Градска управа Шабац доделила је два службеника на испомоћ. Евидентирано је 5.977 оболелих лица, са 4.312 лица у контакту. Као ефекат рада инспекције, донето је 4.529 решења и то 217 из редовног надзора и 4.312 из ванредних.

Канцеларијским надзором контролисана је здравствена исправност воде за пиће из објеката централног водоснабдевања, микросистема водоснабдевања објеката производње хране, здравствена исправност воде у амбулантама и школама увидом у извештаје о испитивању из интерног мониторинга. Контролисана је примена мера у сузбијању Ковид-19 у објектима под санитарним надзором, као и на скуповима и манифестацијама.

Шеф Одсека ветеринарске инспекције Јасмина Којичић Стефановић, наводи да је извршено 739 надзора. Поднето је 24 прекршајне пријаве и донето 56 решења из редовног надзора. У Буџет Републике Србије уплаћено је на име такси 3.306.520,00 динара.

Координатор републичке пољопривредне инспекције Горан Бошковић, обавештава да је извршено 62 контроле. Донето је 15 решења из редовног надзора. Инспекцијске послове обављају два извршиоца.
Републички инспектор за заштиту животне средине Бранислава Тешић, истиче да је извршено 9 надзора. Обављени су по представкама грађана; захтеву Управе за аграрна плаћања; вршен је надзор промета заштићених врста и заштићених добара; управљање отпадом и посебни токови отпада. Контролисани су и испуњеност услова заштите животне средине и севесо објекти. Инспекцијске послове је обављало 3 извршиоца.

Републички водни инспектор Драган Тадић је извршио 22 надзора. Донето је 8 решења и то 2 за отклањање незаконитости, 5 за прибављање водних аката и 1 забрана обављања делатности -вађење речних наноса из корита реке Дрине физичком лицу -нерегистрованом субјекту. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка пред надлежним судом због неизвршавања наложених мера у области коришћења вода за снабдевање водом -јавни и сеоски водоводи.

Републички фитосанитарни инспектор Мирослав Алексић је спровео 37 контрола приликом којих је донето 11 решења о уништавању, уништено 14.49,02 ха, уништена количина дувана 29280,40 кг, чија је вредност 10.248,140 динара. Донето је и 7 налажућих решења за складиштаре зрнасте робе(меркантилни кукуруз).

Републички шумарски и ловни инспектор Александра Ђурковић,са седиштем рада у Шапцу је извршила 17 контрола од којих 8 по Закону о шумама, 8 по Закону о здрављу биља и 1 по Закону о дивљачи и ловству. Проблема у раду није било.

Републички здравствени инспектор Ивана Антонијевић, је израдила недељне извештаје у форми табеларног прегледа за АГ тестирања у приватним лабораторијама на подручју Мачванског, Колубарског, Златиборског и Моравичког управног округа. Вршила је проверу активних и брисаних предузетника и ажурирала базу података отворених ординација приватне праксе на подручју Мачванског управног округа.
Кабинет начелника Владана Красавца
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa