Info

20. maj 2021.20. maj 2021.
Kontrole redovne, ali i po prijavi
REDOVNI MESEČNI KOLEGIJUM

Kontrole redovne, ali i po prijavi

Zbog COVIDA -19 urađen veliki broj nadzora, 3366 , od kojih su 241 redovni, 2852 vanredni i 206 kontrolni nadzori. Prilikom kontrola registrovanih privrednih subjekata 10 lica je zatečeno na faktičkom radu ,,radu na crno“
Postupajući u skladu sa zakonskom obavezom održavanja sastanaka na mesečnom nivou, a zbog nestabilne epidemiološke situacije, načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u petak 14. maja 2021. godine održao petu sednicu kolegijuma u 2021. godini, u elektronskoj formi. Izveštaj o radu za april mesec su dostavili svi učesnici elektronske sednice uz navođenje aktivnosti i problema u radu.
Načelnik Odeljenja republičke tržišne inspekcije Miladinka Jovanović, navodi da je izvršeno 70 nadzora, od kojih 33 redovna, 36 vanrednih, 1 mešovit nadzor i 10 službenih savetodavnih poseta. Doneto je 5 rešenja iz redovnog nadzora, podneto je 5 prekršajnih prijava i 7 preporuka trgovcima.
Oblasti kontrola su: neregistrovani i registrovani subjekti koji nude robu u prodajnim objektima sa ciljem sprečavanja sive ekonomije; kontrole usaglašenosti niskonaponskih osigurača; kontrole prometa novih i polovnih automobila i rezervnih delova, kontrole oglašavanja astrologa u štampanim medijima i preko interneta; preduzetnika sa privremenom odjavom u APR; zaštita prava intelektualne svojine, kontrole zaštite stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, vanredne kontrole po prijavama potrošača; službene savetodavne posete kod trgovaca koji Upravi za duvan ne dostavljaju godišnje i polugodišnje izveštaje o prometu duvanskih proizvoda; provera primene protivepidemijskih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti Kovid-19.

Elektronske sednice kolegijuma održavaće se i ubuduće,usled nestabilne epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19Inspekcijske poslove je obavljalo 7 izvršilaca, jedan inspektor je na bolovanju, jedan vrši kontrole od kuće, a jedan je koristio godišnji odmor. Kao efekat izvršenih nadzora urađeno je 80 zapisnika, podneto je 5 rešenja za prekršaje, 2 rešenja o otklanjanju nedostataka, 2 rešenja o oduzimanju robe i 1 rešenje po članu 33. Zakona o inspekcijskom nadzoru. Izdato je 6 potvrda o privremeno oduzetoj robi. U službenim savetodavnim posetama doneto je 7 preporuka preduzetnicima i pravnim licima da Upravi za duvan dostave godišnje i polugodišnje izveštaje sa podacima o prometu duvanskih proizvoda o kojima vode evidenciju. U kontroli preduzetnika koji je privremeno odjavio radnju, a nastavio sa radom, doneto je rešenje o zabrani obavljanja delatnosti i podneta je prekršajna prijava. U kontrolama zaštite prava intelektualne svojine oduzeta je manja količina robe sa krivotvorenim žigom, a zbog neposedovanja isprava o nabavci robe podnete su dve prekršajne prijave. U dve kontrole prometa automobila, naloženo je trgovcima isticanje cena u skladu sa Zakonom o trgovini i izdata su dva prekršajna naloga. Trgovci su u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga izvršili uplatu po prekršajnom nalogu.
Načelnik Odeljenja inspektorata za rad Milica Filipović, ističe da je inspekcijske poslove obavljalo 8 inspektora, koji su izvršili 258 kontrola i sve su bile nenajavljeni vanredni inspekcijski nadzori. Na osnovu predstavke pravnog ili fizičkog lica sprovedeno je 25 vanrednih inspekcijskih nadzora. Bez naloga je bilo 5 nadzora, 253 je izvršeno sa nalogom, a kontrolnih je bilo 36 nadzora. Inspektori su doneli upravne mere prema 46 registrovanih privrednih subjekata i 1 prema neregistrovanom privrednom subjektu. Tokom sprovedenih nadzora donete su 133 mere za otklanjanje nepravilnosti. Prilikom kontrola registrovanih privrednih subjekata 10 lica je zatečeno na faktičkom radu,,radu na crno“. Podneto je 18 prijava za kažnjavanje dela nadziranih privrednih subjekata. Protiv registrovanih privrednih subjekata podneto je 18 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 1 zahtev protiv neregistrovanog privrednog subjekta. Koordinisanih inspekcijskih nadzora sa drugim inspekcijama nije bilo, kao ni pritužbi na rad inspekcije. Vršeni su COVID-19 nadzori kod poslodavaca koji obavljaju delatnost trgovine na malo i ugostiteljsku delatnost.
Republički turistički inspektor Živadin Bošković je izvršio 20 inspekcijskih nadzora, od kojih su 12 vanrednih i 8 vanrednih na osnovu predstavke pravnog ili fizičkog lica. Svih 20 nadzora izvršeni su kao nenajavljeni. Sa nalogom je izvršeno 11 nadzora, a 9 bez naloga. Broj kontrolnih inspekcijskih nadzora KIZ-5 i KIR-3. Izrečeno je 6 upravnih mera i to 5 registrovanim privrednim subjektima i jedna neregistrovanom privrednom subjektu. Zapisnički su naložene 4 mere za otklanjanje nepravilnosti i to upis u osnovni registar i zabrana obavljanja delatnosti. Podneto je 8 zahteva za kažnjavanje i to 7 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv registrovanih privrednih subjekata i 1 protiv neregistrovanog subjekta.
Šef Odseka za sanitarni nadzor Vladan Rašić, ističe da je zbog COVIDA -19 urađen veliki broj nadzora, 3366 , od kojih su 241 redovni, 2852 vanredni i 206 kontrolni nadzori. Inspekcijske poslove obavljalo je 3 izvršioca. Epidemiološka situacija na području Mačvanskog upravnog okruga je u fazi blagog povećanja broja obolelih i lica koja su bila u kontaktu sa obolelima. Evidentirano je 2904 obolelih lica, sa 2852 lica u kontaktu kojima je naložena mera karantina u kućnim uslovima.
Kancelarijskim nadzorom kontrolisana je zdravstvena ispravnost vode za piće iz objekata centralnog vodosnabdevanja, mikrosistema vodosnabdevanja objekata proizvodnje hrane, zdravstvena ispravnost vode u ambulantama i školama uvidom u izveštaje o ispitivanju iz internog monitoringa. Vršen je terenski koordinisani nadzor nad primenom PE mera u 67 objekta. U kancelarijskom nadzoru nad licima pod sanitarnim nadzorom na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Šabac, doneto je 198 rešenja o zabrani obavljanja delatnosti licima zbog nosilaštva određenih mikroorganizama. U 6 rešenja naložena je mera zabrane upotrebe vode za piće. Naloženo je 2852 mera rešenjem o karantinu u kućnim uslovima u trajanju od 14 dana. Trenutno je odsutno sa radnih obaveza 3 izvršioca od 4 zaposlena inspektora, po osnovu oboljevanja od Kovid-19, a na meri karantina je jedan inspektor i koristi godišnji odmor za 2020. godinu.
Nedostatak vozila je i dalje veliki problem inspekcije, jedno vozilo od postojeća tri je rashodovano i otpisano. Očekuje se nabavka službenih vozila iz Ministarstva zdravlja. Zbog velikog broja predmeta neophodna je nabavka brzog skenera i jednog štampača. Nedostatak tonera je konstantno prisutan, a pomoć u nabavci tonera pružaju grad Šabac i veterinarska inspekcija.
Šef Odseka veterinarske inspekcije Jasmina Kojičić Stefanović naglašava da je izvršeno 917 nadzora od kojih su 146 redovna, 771 vanrednih, 26 kontrolnih i 7 dopunskih. Inspektori su doneli 196 rešenja i to 62 rešenja iz redovnih nadzora, 134 iz vanrednih nadzora, a podneto je 19 prekršajnih prijava. U Budžet Republike Srbije uplaćeno je na ime taksi 2.021.514,00 dinara. Predmet kontrole su bili ugostiteljski objekti i objekti za promet hrane; redovne kontrole veterinarskih stanica, redovne kontrole veterinarskih ambulanti koje nisu kontrolisane u martu mesecu; DDD službe; davanje izjava u prekršajnom sudu u Šapcu i Loznici; kancelarijski inspekcijski nadzor gazdinstava vezano za obeležavanje svinja i kretanje goveda; ažuriranje registra držaoca životinja na teritoriji Mačvanskog upravnog okruga; kontrole prilikom izvoza životinja i namirnica animalnog porekla i izdavanje sertifikata za izvoz; pojačane aktivnosti analiziranja spremnosti i opremljenosti lokalnih samouprava za slučaj pojave Afričke kuge svinja na teritoriji Mačvanskog upravnog okruga, mesečni izveštaji i kovid kontrole. Postupa se i po prijavama građana. Poslove obavlja 9 inspektora, s tim da je jedan inspektor na bolovanju jer je pozitivan na Kovid-19.
Kancelarijskim i terenskim nadzorom kontrolosano je kretanje i obeležavanje svinja i goveda, unošeni su podaci u ITCM sistem za klanje životinja. Pojačan je kancelarijski i inspekcijski nadzor zbog nepovoljne epidemiološke situacije sa Kovidom na teritoriji Upravnog okruga. Predmeti su arhivirani, bez skeniranja, zbog velikog broja predmeta i dokumenata u predmetima. Nedostaje jedno službeno vozilo za inspektora u čijoj je nadležnosti kontrola bezbednosti hrane u prometu, koji inspekcijske poslove obavlja na području grada Šapca.
Koordinator republičke poljoprivredne inspekcije Goran Bošković navodi da je izvršeno 67 nadzora, od kojih 20 redovnih i 47 vanrednih. Veći broj nadzora odnosi se na kontrole u cilju sprečavanja širenja virusa Kovid-19. Inspekcijske poslove obavljaju dva izvršioca. Oblasti kontrole su: monitoring-uzorkovanja;provera i overa obrazaca za izvoz vina u EU; utvrđivanje uslova za obavljanje delatnosti proizvodnje vina i piva; kontrola maloprodajnih objekata sa aspekta bezbednosti hrane,formiranje registra maloprodaja; kontrola obrade duvana;kontrolisanje dodatnih higijenskih mera i postupaka u cilju sprečavanja ili svođenja na najmanju moguću meru rizika od kontaminacije virusom Kovid-19.
Republički inspektor za zaštitu životne sredine Dragan Đurić, ističe da je izvršeno 17 inspekcijskih nadzora, od kojih 14 vanrednih i 3 redovna. Doneto je jedno rešenje iz redovnog nadzora i dva rešenja iz vanrednih nadzora. Kontrole su vršene po zahtevu Uprave za agrarna plaćanja, IPARD-a, posebnih tokova otpada,nadzora po prijavama građana, kontrola objekata po Godišnjem planu Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini i kontrola iz oblasti zaštite prirode. Kontrolisani su: ispunjenost uslova zaštite životne sredine, postupanje sa otpadnim vodama, zaštita vazduha i postupanje sa opasnim otpadom. Nadzori su vršeni kod ”Seveso” objekata, posebnih tokova otpada, poljoprivrednih gazdinstava “IPARD” programa, po prijavama zagađenja vazduha, postupanja sa otpadima i iz oblasti zaštite prirode. Inspekcijske poslove je obavljalo 3 izvršioca. Kontrole su obavljane u saradnji sa MUP-om.
Republički vodni inspektor Dragan Tadić je izvršio 28 inspekcijskih nadzora od kojih 22 redovna, 5 vanrednih i 1 kontrolni. Doneto je 10 rešenja i to 5 za otklanjanje nezakonitosti, 2 za pribavljanje vodnih akata i 3 rešenja zabrane obavljanja delatnosti vađenja rečnih nanosa. Podneta su 2 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom u Šapcu i Loznici zbog neizvršavanja naloženih mera i nelegalnog vađenja rečnog nanosa sa leve obale Drine u Brasini, opština Mali Zvornik. Inspekcijski nadzori su se odnosili na radne ciljeve i to: zaštitu od poplava, erozija i bujica; na kontrolu vađenja rečnog nanosa ;sistema za odvodnjavanje; -kanali; donošenje operativnih planova za odbranu od poplava za 2021. godinu; za proizvodnju hidroelektrične energije; za uzgoj ribe-ribnjaci; korišćenje voda, turizam i banje; za zaštitu voda; pregled vodnih knjiga. Odseku za Smederevo dostavljeno je 59 dopisa za upotrebu službenog vozila. Vršen je inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih lica, privrednih subjekata, opština, bolnica, JKP...
Republički fitosanitarni inspektor Miroslav Aleksić, je sproveo 65 kontrola, i to: 4 iz oblasti prometa sredstava za ishranu bilja / đubriva /, 2 iz oblasti prometa sredstava za zaštitu bilja /pesticida/, 31 iz oblasti podsticaja za podignute višegodišnje zasade voća i 28 kontrola iz oblasti zdravlja bilja. Izdato je 28 fitosertifikata.
Republički šumarski i lovni inspektor Aleksandra Đurković, sa sedištem rada u Šapcu, izvršila je 19 kontrola, 11 po Zakonu o šumama, 5 po Zakonu o reproduktivnom materijalu i 3 po Zakonu o divljači i lovstvu. Problema u radu nije bilo.
Republički zdravstveni inspektor Ivana Antonijević, je ažurirala bazu podataka imunizacije koja se sprovodi na Mačvanskom, Kolubarskom, Zlatiborskom i Moravičkom upravnom okrugu. Reč je o tabelarnom pregledu objekata u kojima se obavlja postupak imunizacije, a obuhvata zdravstvene ustanove i punktove za imunizaciju van zdravstvenih ustanova. U narednom periodu u planu je redovno ažuriranje podataka o punktovima za vakcinaciju van zdravstvenih ustanova. Sprovodi se i evidencija na nedeljnom nivou Ag testiranja u privatnim laboratorijama putem tabelarnog pregleda, za potrebe inspekcije u Čačku u čijem sastavu su Mačvanski, Kolubarski i Moravički upravni okrug. Reč je o laboratorijama Zdravlje Šabac, Hemikal Valjevo, Medilab Arilje i Medilab Čačak. Prisustvovala je redovnim i vanrednim inspekcijskim nadzorima na području Mačvanskog upravnog okruga, koje je vršila republički zdravstveni inspektor Kolubarskog upravnog okruga, dr Ljiljana Orlović. Obavljala je i poslove arhiviranja predmeta za izolaciju i kovertiranje rešenja za izolaciju koji su dalje slati na ekspediciju.
Kabinet načelnika MUO, Vladana Krasavca

Najnoviji broj

1. jun 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa