Инфо

11. март 2021.11. мар 2021.
Појачан рад надлежних служби
Колегијум начелника МУО и начелника – шефова инспекцијских служби

Појачан рад надлежних служби

Због епидемије вирусом COVID-19 извршено 1858 надзора, од тога редовних 168, ванредних 1420, контролних 269 и 1 службена саветодавна посета. Донето је 1421 решење и то из редовног надзора 119 и из ванредног 1302
Поступајући у складу са законском обавезом одржавања састанака на месечном нивоу, а због нестабилне епидемиолошке ситуациј, начелник Мачванског управног округа Владан Красавац је у четвртак 04. марта одржао трећу седницу колегијума у 2021. години, у електронској форми. Извештај о раду за фебруар месец су доставили сви учесници електронске седнице колегијума уз навођење активности и проблема у раду.

Електронске седнице колегијума одржаваће се и убудуће,услед нестабилне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19


Начелник Одељења републичке тржишне инспекције Миладинка Јовановић, наводи да је инспекција извршила 44 надзора, редовних 41, ванредних 2 и 1 мешовити надзор. Донето је 7 решења и то 5 решења из редовног надзора и 2 решења из ванредног надзора,а поднета је 1 прекршајна пријава. Вршене су контроле: нерегистрованих и регистрованих субјеката који нуде робу у продајним објектима (продавницама) са циљем спречавања сиве економије, контроле организовања и оглашавања продајних подстицаја у електронској трговини, усаглашености продужених савитљивих каблова, безбедности упаљача, контроле предузетника са привременом одјавом у АПР, заштита становништва од изложености дуванском диму, ванредне контроле по пријавама потрошача и провера примене противепидемијских мера. Инспекцијски надзор обављало је 9 инспектора, од којих је 1 инспектор вршио контроле од куће. Ефекти контрола су: у контролама оглашавања продајних подстицаја у електронској трговини, записнички је наложено отклањање недостатака у 4 контроле. У ванредним контролама донета су 2 решења о отклањању недостатака због неиздавања рачуна за продату робу. Заинтересовани инспектори су присуствовали онлајн семинару на тему заштите права интелектуалне својине.
Заменик начелника Одељења инспектората за рад Војин Јевремовић истиче да је инспекцијске послове обављало 8 инспектора. Извршено је 215 инспекцијских надзора према надзираним субјектима, сви као ванредни и ненајављени и 16 надзора на основу представке правног или физичког лица. Са налогом је извршено 194 надзора, 21 без налога и 13 контролних надзора. Изречено је 16 управних мера према регистрованим субјектима и 52 мере за отклањање неправилности. Поднето је 18 захтева за покретање прекршајног поступка и 1 кривична пријава. Приликом контроле привредних субјеката затечено је 13 непријављених радника, “на црно”. Поступало се по предпоставкама у области радних односа, безбедности и здравља на раду, а вршени су и надзори поводом смртних, тешких и лаких повреда на раду запослених код послодаваца у различитим делатностима. Обављене су и Ковид контроле. Присутан је висок степен ризика обољевања вирусом Ковид-19 услед непосредног контакта запослених и контролисаних послодаваца.
Републички туристички инспектор Живадин Бошковић, је извршио 55 инспекцијских надзора према надзираним субјектима, од којих 43 ванредна и 1 редован надзор. Број контролних инспекцијских надзора КИЗ-4 и КИР-7. Извршена су 2 инспекцијска надзора нерегистрованих субјеката. Изречено је 8 управних мера, од којих 6 према регистрованим привредним субјектима и 2 према нерегистрованим. Записнички је наложено 5 мера и то 1 упис у основни регистар, 1 упис у посебан регистар као и 1 забрана обављања делатности. Поднето је 7 кривичних пријава и то 4 против регистрованих привредних субјеката и 3 против нерегистрованих субјеката.
Шеф Одсека за санитарни надзор Владан Рашић, наглашава да је због епидемије вирусом COVID-19 извршено 1858 надзора, од тога редовних 168, ванредних 1420, контролних 269 и 1 службена саветодавна посета. Донето је 1421 решење и то из редовног надзора 119 и из ванредног 1302. Области надзора били су угоститељски објекти, објекти промета хране, за негу и улепшавање лица и тела, здравствена исправност воде за пиће у објектима од већег друштвеног значаја, објекти за производњу хране, лица која подлежу санитарном надзору(клицоноше), надзор над имунизацијом одређених категорија становништва, надзор над објектима производње флашираних вода, дијететских и козметичких производа, дечије хране и кашица и промет неконзумног меда у кухињама здравствене, школске и социјалне делатности. Надзор је обављен и над објектима централног водоснабдевања, сеоских водовода, чесми и изворишта, објектима здравствене и просветне делатности, спорта и рекреације и граничним прелазима у Републици Србији. Током фебруара месеца од COVID-19 оболело је 1465 лица са укупно 1302 лица у контакту. Обављане су појачане контроле примене противепидемијских мера, као и заједничке акције са комуналном полицијом и републичком инспекцијом у координисаним надзорима.Контроле су вршене у објектима трговинске и угоститељске делатности радним данима и викендом. Послове су обављала 3 инспектора, а недовољан број службених возила и увећана потреба за тонерима и даље су проблем у раду ове инспекције.
Шеф Одсека ветеринарске инспекције Јасмина Којичић Стефановић, наводи да је извршено укупно 523 надзора (теренска и канцеларијска), од којих 139 редовних, 384 ванредних и 87 контролних. Донето је 105 решења и 29 прекршајних пријава. На име такси у Буџет Републике Србије уплаћено је 1.196,448,94 динара. Предмет контроле били су угоститељски објекти, објекти за промет хране, контроле прихватилишта за животиње, ветеринарских амбуланти, давање изјава у основним прекршајним судовима у Шапцу и Лозници, контрола карантирања свиња, контроле приликом извоза животиња и намирница анималног порекла и издавање сертификата, канцеларијско контролисање газдистава због обележавања свиња и кретање говеда. Одржана је едукација и Симулација вежбе – БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА-ХРВАТСКА- СРБИЈА у случају избијања Афричке куге свиња, Слинавке и Шапа у пограничном региону и поступање свих структура приликом сузбијања вируса. Сачињени су Годишњи извештаји о раду Одсека ветеринарске инспекције, који је достављен Управи за ветерину, месечни извештаји, као и Ковид контроле. Послове инспекцијског надзора обавља 10 инспектора. Канцеларијским и теренским надзором контролисано је кретање и обележавање свиња и говеда, уношени су подаци у ИТЦМ систем за клање животиња, а вршено је и редовно ажурирање предмета. Поступало се и по пријавама странака. И даље је присутан проблем недовољног броја службених возила за редовне инспекцијске послове и немогућност скенирања предмета због великог обима посла и преобилне документације.
Координатор републичке пољопривредне инспекције Горан Бошковић наводи да је инспекцијске послове обављало два инспектора. Извршено је 69 надзора, редовних 8,ванредних 61, а донето је 3 решења из ванредних надзора. Области надзора:утврђивање услова за почетак обављања делатности производње пива, узорковање вина са Геопореклом, узорковање вина и ракије у производњи и малопродаји, контрола малопродајних објеката са аспекта безбедности хране, формирање регистра малопродаја, као и контролисање додатних хигијенских мера и поступака у циљу спречавања или свођења на најмању могућу меру ризика од контаминације вирусом COVID-19. Највећи број спроведених надзора односила се на контролу мера у циљу спречавања ширења вируса COVID-19.
Републички инспектор за заштиту животне средине Бранислава Тешић, наводи да извршено 17 инспекцијских надзора, од којих 15 ванредних и 2 редовна. Редован инспекцијски надзор обављен је према Годишњем плану Сектора за надзор и предострожност у животној средини, а обављани су и надзори према захтеву Управе за аграрна плаћања и Агенције за заштиту животне средине, Caveco.Област надзора била су испуњеност услова заштите животне средине, посебни токови отпада и seveso постројења. Инспекцијске послове обављало је 3 инспектора. Проблем је службено возило за које није извршен редован сервис, па се може возити само у хитним случајевима.
Републички водни инспектор Драган Тадић је након оздрављења од вируса COVID-19 у периоду од 18. до 28. фебруара извршио 11 инспекцијских надзора, 9 редовних и 2 ванредна. Вршена је редовна контрола ЈКП-Водовода, контрола пријаве захваћених и испуштених вода Републичкој дирекцији за воде, лиценци и водних аката тј. водних дозвола. Донета су два решења за прибављање водних дозвола и један захтев за покретање прекршајног поступка. Започело се са контролама доношења Оперативних планова правних лица за 2021. годину чији су објекти угрожени поплавама, односно великим водама водотока поред којих се објекти налазе.
Републички фитосанитарни инспектор Мирослав Алексић је извршо 26 контрола и то: 4 контроле из области промета средстава за исхрану биља (ђубрива), 2 контроле из области промета семена пољопривредног биља, 2 контроле у области здравља биља- упис у Фиторегистар, 2 контроле из области ЕУ услова-ИПАРД, 6 контрола из облсти подстицаја за подигнуте вишегодишње засаде воћа, 1 контрола из области здравља биља - по решењу граничног фитосанитарног инспектора и 9 контрола из области здравља биља. Издато је и 9 фитосертификата.
Републички шумарски и ловни инспектор Аександра Ђурковић са седиштем рада у Шапцу обавештава да је извршено 20 контрола ,од којих је 15 по Закону о шумама, 3 по Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и 2 по Закону о дивљачи и ловству. Поднето је 10 прекршајних пријава. Проблема у раду није било.
Републички здравствени инспектор Ивана Антонијевић наводи да је присуствовала ванредном инспекцијском надзору који је извршила др Љиљана Орловић републички здравствени инспектор Колубарског управног округа, ради утврђивања услова за рад у стоматолошкој ординацији.Заједничким надзором извршена је провера рада предузетника на подручју града Шапца, који су избрисани из АПР-а, у смислу да ли раде као нерегистровани субјекти.На недељном нивоу вршена је евиденција прегледа АГ тестирања израдом табеларног прегледа, за потребе Моравичког управног округа и седишта у Чачку. Израђен је и табеларни преглед објеката у којима се обавља ванредна имунизација за Моравички управни округ.Радила је као испомоћ санитарној инспекцији у ковертирању поште која се односи на Решења за изолацију и архивирању предмета.
Кабинет начелника Владана Красавца

Најновији број

13. јун 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa