Инфо

10. март 2022.10. мар 2022.
Фото: МУО

Фото: МУО

КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА МУО

Месечни извештај

Поступајући у складу са законском обавезом одржавања састанака на месечном нивоу, а због тренутне епидемиолошке ситуације, начелник Мачванског управног округа Владан Красавац је у понедељак 07. марта одржао трећу седницу колегијума у 2022. години,у електронској форми. Извештај о раду за месец фебруар доставили су сви учесници електронске седнице уз навођење активности и проблема у раду.

Начелник Одељења републичке тржишне инспекције Миладинка Јовановић, наводи да је извршено 49 надзора, од којих 46 редовних, један ванредни и 2 мешовита надзора. Донето је 13 решења из редовног надзора. Инспекцијске послове је обављало 8 извршилаца. Као ефекат спроведених надзора урађено је 49 записникa. Донета су четири решења о привременој забрани обављања фризерске делатности, предузетницима који су привремено одјавили радњу у АПР, а наставили са радом. У контроли код произвођача дечје одеће записником је наложено правном и одговорном лицу да на свом сајту истакну обавештење својим купцима о опозиву-повлачењу из продаје и коришћења дечјих дуксерица које имају одређене недостатке, као и да обавесте све своје купце да се наведени производи повлаче из промета и употребе, што је одговорно лице добровољно одмах и извршило. Наложено је правном лицу да устроје и воде евиденцију о рекламацијама потрошача и да је чувају две године од дана подношења рекламације.

Због учињеног прекршаја из члана 55. став 6. Закона о заштити потрошача издата су два прекршајна налога. Донето је једно решење о забрани промета апарата за масажу због не поседовања исправа о набавци истих и биће поднета прекршајна пријава. У кинеској радњи одузета је разна роба са кривотвореним жигом. На пијацама Бандера и Живинарник у Шапцу одузета је мања количина резаног дувана. На пијаци Стадион у две радње, забрањен је промет робе без документације о набавци и поднете су две прекршајне пријаве. Издато је пет потврда о привремено одузетој роби.

Начелник Одељења инспектората за рад Милица Филиповић, обавештава да је инспекцијске послове обављало 8 инспектора, који су извршили 200 контрола, од којих 25 редовних и 155 ванредних. На основу представке правног или физичког лица извршено је 10 надзора. Најављених надзора било је 25, а ненајављених надзора 175. Са налогом је извршено 175 надзора, 25 је извршено без налога, а било је и 20 контролних надзора. Инспектори су донели 20 управних мера за отклањање неправилности према регистрованим привредним субјектима и 3 управне мере према нерегистрованим субјектима. Приликом контрола затечено је на фактичком раду “раду на црно”. Укупно 13 непријављених радника, од којих је 8 затечено код регистрованих привредних субјеката, а 5 код нерегистрованих привредних субјеката. Поднето је 25 пријава за кажњавање и то 22 захтева против регистрованих привредних субјеката и 3 захтева против нерегистрованих привредних субјеката. Није било притужби на рад инспекције. Спроведена је једна обука за инспекторе.

Шеф Одсека за санитарни надзор Владан Рашић, истиче да је урађено 3.211 надзора , од којих су 191 редовни, 2.979 ванредни и 41 контролни. Инспекцијске послове обављало је два извршиоца, а Градска управа Шабац доделила је једно лице на испомоћ инспкцији за административне послове. Евидентирано је 5.468 оболелелих лица, са 2.567 лица у контакту. Као ефекат рада инспекције, донето је 2.662 решења, од којих 95 из редовног надзора и 2.567 из ванредних надзора.

Шеф Одсека ветеринарске инспекције Јасмина Којичић Стефановић, наводи да је извршено 548 контрола од којих су 114 редовне и 434 ванредне контролнe. Донетo је 112 решења из редовног надзора. Субјектима је фактурисано 3.311.735,00 динара. Послове је обављало 11 инспектора. Предмети су архивирани, без скенирања, због великог броја предмета и докумената у предметима. Недостају три службена возила, два за Шабац и једно за Лозницу.

Координатор републичке пољопривредне инспекције Горан Бошковић, обавештава да су извршене 44 контроле то 22 редовне и 22 ванредне. Донето је пет решења, од којих су четири из редовног и једно из ванредног надзора. Инспекцијске послове обављају два извршиоца.

Републички инспектор за заштиту животне средине Бранислава Тешић, истиче да је извршено 8 надзора и то 6 редовних и 2 ванредна. Обављени су по представкама грађана и по захтеву правних лица. Инспекцијске послове је обављало два извршиоца.

Републички туристички инспектор Живадин Бошковић је извршио 9 ненајављених инспекцијских надзора, који су сви извршени као ванредни. Један надзор је извршен са налогом, док је 8 извршено без налога. Урађено је осам инспекцијских надзора који се односе на обављање делатности и вршење активности од стране нерегистрованих субјеката и субјеката из члана 33. став 2. Закона о инспекцијском надзору. Том приликом је откривено осам нерегистрованих субјекта и субјекта из члана 33. став 2. Закона о инспекцијском надзору. Изречено је девет управних мера и то осам мера нерегистрованим и једна мера регистрованом привредном субјекту. Записнички је наложена једна мера за отклањање неправилности. Наложено је осам уписа у основни регистар и забрана обављања делатности. Поднето је 9 пријава за кажњавање надзираних субјеката и то један захтев за покретање прекршајног поступка против регистрованог субјекта и осам захтева против нерегистрованих привредних субјаката.

Републички водни инспектор Драган Тадић, је спровео 20 надзора од којих 15 редовних и 5 ванредних. Најављених надзора било је 7, док је 13 било ненајављено. Донето је једно решење о забрани делатности вађења речних наноса у КО Бадовинци, општина Богатић. Поднет је један захтев за покретање прекршајног поступка пред надлежним Прекршајним судом у Шапцу, Одељење Богатић. Донето је три решења за прибављање водног акта -водних дозвола од надлежних органа МПШВ, РДВ, Београд. Сачињено је и 12 дописа различите садржине. Инспекцијске контроле су се односиле на радне циљеве и то: заштита од штетног дејства вода; коришћење вода; заштита вода и остали радни циљеви.
Републички фитосанитарни инспектор Мирослав Алексић, са седиштем рада у Шапцу, је извршио 33 контроле и то једну ради утврђивања уписа у ФИТОРЕГИСТАР; једну ради утврђивања постојања услова за обављање периодичних прегледа уређаја за примену средстава за заштиту биља;једну контролу предекларисања пољопривредног биља-кромпира ; једну контролу промета средстава за исхрану биља (ђубрива) и узорковање, којом приликом је узето 6 узорака и донето једно решење о привременој забрани средстава за исхрану биља у количини од 819 тона ,чија је вредност 69.615,000 динара;22 контроле испуњености услова подигнутих вишегодишњих засада воћака и хмеља за 2021.годину и шест контрола из области здравља биља. Издато је 6 фитосертификата. Извршена је и једна контрола утврђивања услова ради уписа у Регистар дистрибутера средстава за исхрану биља за обављање делатности промета на мало.

Републички шумарски и ловни инспектор Александра Ђурковић,са седиштем рада у Шапцу је извршила 14 контролa,од којих 13 по Закону о шумама и једну по Закону о дивљачи и ловству. Проблема у раду није било.

Електронске седнице колегијума одржаваће се и убудуће, услед епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19.
Кабинет начелника Владана Красавца

Најновији број

29. фебруар 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa