17. septembar 2020.17. sep 2020.
Sve što treba da znate
PODSTICAJI ZA SERTIFIKACIJU KVALITETA HRANE, ORGANSKIH
PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG
POREKLA I NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTEV

Sve što treba da znate

U skladu sa Pravilnikom o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (Službeni glasnik RS“ broj 39/2018 od 25.05.2018. godine) bliže se propisuju vrste podsticaja kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla
Sertifikacija predstavlja postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, što uključuje i laboratorijske analize za proveru kvaliteta proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”,koje su izvršene u laboratorijama ovlašćenim od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede u skladu sa posebnim propisima, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta, izdavanje dokumenta kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje, za proizvode u periodu konverzije u organskoj proizvodnji, odnosno usaglašenost proizvoda sa specifikacijom, za proizvode sa oznakom „srpski kvalitet”.
Podsticaji obuhvataju podršku sertifikaciji (za lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava):
-sistema upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu - za pravno lice i preduzetnika,
-dobre poljoprivredne prakse prema GLOBALG.A.P. standardu - za fizičko lice,pravno lice i preduzetnika,
-sistema kvaliteta hrane prema HALAL standardu - za pravno lice i preduzetnika,
-sistema kvaliteta hrane prema KOSHER standardu - za pravno lice i preduzetnika,
-proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje - za fizičko lice, pravno lice, preduzetnika i udruženje.
-proizvoda sa oznakom geografskog porekla - za fizičko lice, pravno lice, preduzetnika i udruženje.
-proizvoda sa oznakom „srpski kvalitet” za fizičko lice, pravno lice i preduzetnika ,
i to za predmet podsticaja koji je realizovan od 01.novembra prethodne godine do dana podnošenja zahteva u tekućoj godine. Zahtev se podnosi za jedan ili više podsticaja Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu od 01.marta do 31. oktobra.
Uz zahtev se dostavlja i sledeća dokumentacija:
-sertifikat, u zavisnosti od vrste podsticaja za koji se zahtev podnosi – kopija,
-račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu troškova sertifikacije za podsticaj za koji se podnosi zahtev – original ili overena kopija,
-dokaz o izvršenom plaćanju troškova i to: nalog za uplatu i odogovarajući izvod overen od strane banke za pravno lice, preduzetnika i udruženje, kao i za fizičko lice ako je izvršeno bezgotovinsko plaćanje, odnosno odgovarajući fiskalni isečak ukoliko je fizičko lice plaćanje izvršeno gotovinski - original ili overena kopija ,
-sertifikat o akreditaciji, kao i obim akreditacije sertifikacionog tela koje je izvršilo poslove sertifikacije, izdat od strane nadležnog tela za poslove akreditacije, i to samo za podsticaje za sertifikaciju sistem upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu i i dobru poljoprivrednu praksu prema GLOBALG.A.P. standardu - kopija.
Za dokumentaciju izdatu na stranom jeziku, dostavlja se prevod iste, izdat od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Potrebno je na Zahtev upisati i broj katastarske parcele, katastarsku opštinu i opštinu na kojoj se nalazi objekat, odnosno obavlja proizvodnja, prerada proizvoda koji su predmet podsticaja.
Sva dokumentacija treba da glase na podnosioca zahteva i da bude izdata u periodu od 01. novembra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva, a dokumentacija izdata na stranom jeziku mora biti prevedena, izdata od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini iznos podsticaja je 50% , odnosno 65% za marginalna područja, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, od iznosa uvođenja standarda, odnosno troškova sertifikacije i utvrđuje se prema mestu u kome se nalazi objekat koji je predmet podsticaja, odnosno u kome se proizvode proizvodi koji su predmet podsticaja. Najviši ukupni iznos podsticaja po korisniku je 500.000 dinara.
Master agroekonomije Mirjana Milošević

Najnoviji broj

26. novembar 2020.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa