14. januar 2021.14. jan 2021.
Tri meseca za realizaciju
OBJAVLjENA KONAČNA RANG LISTA ZA MLADE POLjOPRIVREDNIKE

Tri meseca za realizaciju

Korisnik podsticaja mora da namenski koristi, ne otuđuje i ne omogućava drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od tri godine od dana isplate podsticaja za nabavku opreme za primarnu biljnu i stočarsku proizvodnju, odnosno u roku pet godina od dana isplate podsticaja za nabavku mašina za primarnu biljnu i stočarsku proizvodnju
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je 14.decembra 2020.godine objavilo konačnu rang listu podnetih prijava na konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima u 2019.godini. Konačna rang lista je objavljena na oglasnoj tabli Uprave za agrarna plaćanja, kao i na zvaničnim internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave.

Direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podsticaje na osnovu konačne rang liste a do utroška raspoloživih sredstava opredeljenih posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Rešenjem, podnosiocu prijave odobrava se, da u roku od 90 dana od prijema rešenja u potpunosti realizuje prihvatljivu investiciju iz predračuna i podnese Upravi propisanu dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija investicije.

Rešenjem se utvrđuje i iznos podsticaja na ime realizacije i nalaže isplata podsticaja na namenski račun korisnika upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Rešenje sadrži i podatke o obavezama korisnika podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom.

Korisnik podsticaja u potpunosti realizuje investiciju pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim je odobreno korišćenje podsticaja, i u tom roku Upravi dostavlja:
1) račun o realizovanoj investiciji;
2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list ako je korisnik podsticaja direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
3) dokaz o izvršenom plaćanju realizovane investicije, i to: potvrdu o izvršenom prenosu sredstava ili izvod, overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;
4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije, odnosno izjavu dobavljača da za predmetnu investiciju ne postoji obaveza izdavanja garantnog lista niti izjave o saobraznosti;
5) jedinstvenu carinsku ispravu - samo ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije.

Za podsticaje za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, pored navedene dokumentacije, korisnik podsticaja dužan je da Upravi dostavi i:
1) uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora;
2) uverenje o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetnog priplodnog grla koje je predmet podsticaja (pedigre), u kojem je korisnik podsticaja upisan kao vlasnik kvalitetnog priplodnog grla - za podsticaje koji se odnose na nabavku kvalitetnih priplodnih - junica, bikova tovnih rasa, šilježica i šilježana, dviski i dvisaka, nazimica i nerastova;
3) uverenje o poreklu matice izdato od strane glavne odgajivačke organizacije - za podsticaje koji se odnose na nabavku selekcionisanih pčelinjih matica.Korisnik podsticaja mora da namenski koristi, ne otuđuje i ne omogućava drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od tri godine od dana isplate podsticaja za nabavku opreme za primarnu biljnu i stočarsku proizvodnju, odnosno u roku pet godina od dana isplate podsticaja za nabavku mašina za primarnu biljnu i stočarsku proizvodnju.

Korisnik podsticaja kvalitetna priplodna grla koja su predmet podsticaja koristi za dalju reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu, i to:
1) kvalitetnu priplodnu junicu mlečne i kombinovane rase i kvalitetnu priplodnu junicu i bika tovne rase, najmanje tri godine od dana nabavke;
2) kvalitetno priplodno grlo: dviske, dvisca, nazimice, suprasne nazimice i nerasta, najmanje dve godine od dana nabavke;
3) kvalitetnu priplodnu selekcionisanu pčelinju maticu, najmanje tri godine od dana nabavke.
U slučaju uginuća ili prinudnog klanja kvalitetnog priplodnog grla, korisnik podsticaja ne vraća podsticajna sredstva ako u roku od 30 dana od dana uginuća ili prinudnog klanja, Upravi isto prijavi i dostavi dokaz izdat od strane nadležne veterinarske službe.
Savetodavac za agroekonomiju Mirjana Milošević

Najnoviji broj

26. januar 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa