Инфо

10. септембар 2020.10. сеп 2020.
ЗАХТЕВИ ДО 15. ОКТОБРА
ПОДРШКА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ

ЗАХТЕВИ ДО 15. ОКТОБРА

Висина подстицаја је 50 % од вредности инвестиције без ПДВ-а. Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је од 3.500.000,00 до 8.000.000,00 динара, зависно од сектора пољопривредне производње (биљна или сточараска производња)
Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се – Управи за аграрна плаћања, у периоду од 15. јуна до 15. октобра текуће године.
Висина подстицаја је 50 % од вредности инвестиције без ПДВ-а.
Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је од 3.500.000,00 до 8.000.000,00 динара, зависно од сектора пољопривредне производње (биљна или сточараска производња).
Право на подстицајe остварује:
1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и налазе се у активном статусу;
Право на подстицаје за изградњу у воћарству и повртарству остварује ако:
1) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом oдговарајућих биљних култура;
2) је објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев у његовом власништву или
ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора на период закупа,од најмање пет година;
3) за објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев има дозволу за употребу.
Право на подстицаје за изградњу у сточарству остварује ако:
1) има одговарајућу животињу обележену и регистровану у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
2) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју
газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);
3) је објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев у његовом власништву или ако на њему има право закупа, од најмање пет година;
4) је објекат који је предмет инвестиције уписан у Регистар објеката, односно Регистар
одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.
Уз захтев доставља се:
1) рачун за набавку предметне инвестиције;
2) отпремницу за набавку предметне инвестиције;
3)доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврду о преносу средстава или извод оверене од стране банке или само фискални исечак;
4)гарантни лист за извршену набавку предметне, односно изјаву добављача да иста не
подлеже обавези издавања гарантног листа;
5) уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежене пореске управе;
6) уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа
7) јединице локалне самоуправе;
8) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу;
9) копију плана и извод из катастра непокретности за објекат који је предмет инвестиције.
Уз захтев за подстицаје доставља се и:
1) уговор са овлашћеним извођачем радова;
2) грађевинску књигу;
3) окончана ситуација за изведене радове;
4) изјава овлашћеног извођача радова и надзорног органа да су врсте и количине материјала из рачуна уграђене у објекат који је предмет инвестиције – ако је подносилац захтева сам извршио набавку материјала.
Уз захтев за подстицаје доставља се и:
-употребна дозвола, односно решење о озакоњењу за објекат који је предмет инвестиције.
-решење о упису у Регистар објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство.
Документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.
Подносилац захтева може поднети само један захтев за коришћење подстицаја, за један или више подстицаја, при чему захтев може обухватити једну или више прихватљивих инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Мр Зоран Бељић

Најновији број

21. јануар 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa