31. decembar 2020.31. dec 2020.
V.D. DIREKTOR JKP “STARI GRAD”, NIKOLA BEGOVIĆ

V.D. DIREKTOR JKP “STARI GRAD”, NIKOLA BEGOVIĆ

DIREKTORI JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA

U istom timu sa građanima

JKP “Stari grad”: v.d. direktora Nikola Begović
Javno komunalno preduzeće „Stari grad“ Šabac u narednom periodu počeće sa realizacijom projekata, kako bi opremili tehnički sektor novim vozilima i sektor za iznošenje smeća sa posudama različitih zapremina. Naše potrebe razumeju i lokalne gradske vlasti sa gradonačelnikom gospodinom Aleksandrom Pajić, koji su nam podrška i partneri u svakom projektu.

U cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine, a u saradnji sa komunalnom inspekcijom i komunalnom policijom, trudićemo se da sprečimo problem „prelivanja kontejnera“, odnosno stvaranje smeća pored istih, odnošenjem samo kartonskog materijala u određenom vremenskom intervalu u toku dana. Trenutno radimo na evidenciji svih kritičnih lokacija po gradu, a da bi ovo bilo realizovano mi očekujemo podršku od strane privrednih subjekata čiji objekti se nalaze u blizini tih lokacija.

Problem koji ćemo rešiti u skorije vreme je izlazak radnika javne higijene na teren i njihova dostupnost u gradu. Oni trenutno pešače i guraju posudu od sektora zelenilo koji se nalazi iza JKP “Vodovod”, pa do različitih delova grada. To veoma negativno utiče, prvenstveno na psiho-fizičke sposobnosti radnika, a onda i na njegovo efikasno održavanje higijene u gradu. Naša ideja je stvaranje dva punkta, u Benskoj bari i na Trkalištu, odakle će radnici izlaziti odmah na svoje reone, imati vremena za predah, ali i za bolje iskorišćeno radno vreme, uz stalni nadzor poslovođa.
Trenutno nam je u izradi internet stranica i facebook profil, kako bi smo lakše bili u kontaktu sa našim sugrađanima, a od njih očekujemo, povratnu infomaciju o uočenim problemima, kako u gradu, tako i na selu, predloge, kritike, a nadam se i pohvale.

U današnje vreme je najlakše kritikovati, ne preduzimati ništa i očekivati da se problemi reše sami od sebe. Mi smo tu da radimo u interesu naših sugrađana i da zajedno budemo jedan deo tima koji će raditi na tome da kvalitet uslova životne sredine i higijene u našem gradu bude na što većem nivou.

V.D. DIREKTOR “VODOVOD ŠABAC” JOVAN VRANEŠ


JKP “Vodovod Šabac” – v.d. direktora Jovan Vraneš
Osnovni ciljevi JKP “Vodovod-Šabac“ je da osigura korisnicima usluge vodosnabdevanja dovoljne količine kvalitetne pitke vode na području grada i prigradskih naselja, kao i drugim isporučiocima vodnih usluga, i kvalitetnu uslugu odvođenja otpadnih voda.

Dugoročni ciljevi preduzeća su kvalitet, sigurnost i kontinuitet u snabdevanja pitkom vodom, smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži, razvoj vodno-komunalne infrastrukture, povećanje stepena priključenosti građana na sistem vodovodne i kanalizacione mreže, efikasno odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, smanjenje negativnog uticaja ispuštanja otpadnih voda na životnu sredinu, smanjenje utroška energije.

Vodosnabdevanje- Stalne aktivnosti na upravljanju i održavanju vodovodne mreže su popravke kvarova na mreži, zamene vodomera i priključenja novih korisnika.

Planirane aktivnosti u narednom periodu su rekonstrukcije i investiciona ulaganja kojima se obezbeđuje sigurnost u radu i upravljanja sistemom, smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži. Značajna aktivnost u narednom period je zamena azbestcementnih cevi u centralnim zonama grada.
Širenje vodovodne mreže i povećanje broja priključaka uslovljeno je potrebama budućih korisnika. Preduzeće trenutno ima urađene projekte za preko 35km vodovodne mreže čija izgradnja je uslovljena novčanim sredstvima grada i države.

Odvođenje otpadne vode - Planirane aktivnosti, pored redovnog i planskog čišćenja i ispiranja kanalizacione mreže, obuhvataju nadogradnju i rekonstrukciju kanalizacionog sistema, nabavku specijalne opreme za poboljšanje usluge korisnicima, i rešavanje problema u pojedinim delovima grada gde su česta plavljenja za vreme olujnih padavina ili padavina sa dužim vremenskim trajanjem, i neprijatni mirisi iz kanalizacionog sistema u letnjim mesecima sa visokim temperaturama.
Širenje kanalizacione mreže uslovljeno je potrebama budućih korisnika. Preduzeće trenutno ima urađene projekte za preko 20km čija izgradnja zavisi od količine sredstava koje će grad i država zajednički opredeliti.

U delatnosti preduzeća je i Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u okviru kojeg se, pored tekućeg i investicionog održavanja opreme i objekata, planira dogradnja sistema kojom će se smanjiti potrošnja električne energije i poboljšati očuvanje životne sredine.

Energetska efikasnost - JKP Vodovod-Šabac je posvećen energetskoj efikasnosti i korišćenju energije iz obnovljivih izvora. U tom smislu su urađeni elaborati kojima se definiše fazna realizacija aktivnosti. Planirani poslovi za 2021. godinu su zamena spoljašnje i unutrašnje rasvete na svim objektima u preduzeću sa LED rasvetom, izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Upravne zgrade, opremanje vodovodne i kanalizacione mreže uređajima koji će poboljšati energetsku efikasnost, smanjiti potrošnju električne energije i očuvati životnu sredinu.

Nove tehnologije - Preduzeće ima stalnu viziju praćenja i uvođenja novih informacionih tehnologija koje osiguravaju racionalnije i ekonomičnije tekuće održavanje sistema, efikasnije i brže intervencije na kvarovima u vodovodnoj i kanalizacionoj mreži čime se obezbeđuje da korisnici što kraći vremenski periodu ostanu bez usluge.

DIREKTOR JKP “TOPLANA ŠABAC” SLOBODAN JEROTIĆ


KP “Toplana Šabac”: direktor Slobodan Jerotić
Lagano nas napušta 2020., COVID pozitivna, godina. U toj i takvoj 2020. godini JKP „Toplana-Šabac“ je, bez ijednog dana prekida, grejala građane Šapca. U pojedinim momentima napregnuti do pucanja, desetkovani od pošasti koja je sve nas snašla, zaposleni u šabačkoj Toplani, pokazali su kako treba da funkcioniše javno energetsko preduzeće.

Spoj informacionih tehnologija, investicija u softver za daljinski nazdor i upravljanje toplotnim podstanicam i toplotnim izvorima, pokazao je sve svoje prednosti u odnosu na tehnološki zastarele sisteme daljinskog grejanja. Zahvaljujući podršci Programa za razvoj UN, instaliran je SCADA softver, tako da sa jednog mesta i uz minimalan broj rukovaoca sistem može da funkcioniše, a optimizirajući radne parametre da smanji gubitke u distribuciji toplote. Zahvaljujući stručnosti zaposlenih u Toplani i uz pomoć softverskih alata koji su sada na raspolaganju, unapređen je rad sistema daljinskog grejanja, smanjen je broj havarija a rezulat toga su niži troškovi poslovanja.

Veća finansijska disciplina, bolja naplata i tehnička unapređenja bila su od koristi i građanima Šapca. Početkom tekuće grejne sezone cena varijabilnog dela smanjena je za 10 odsto. Međutim, to nije dovoljno. Toplana mora da postane atraktivna i novim korisnicima. Početkom godine, doneta je odluka da se priključenje na daljinsko grejanje finansira sopstvenim sredstvima. Toplovodi i toplotne podstanice su vlasništvo Toplane, sasvim je logično da vlasnik ulaže u sopstveni kapital, odnosno sopstvenu imovinu. U 2020. godini obezbeđeno je priključenje nekoliko stambenih zgrada a za narednu godinu planiraju se nova priključenja, čak do 20,000 metara kvadratnih.

Zagađenje životne sredine a posebno vazduha, klimatske promene, dekarbonizacija. Ovo su „vruće“ teme sa kojima se nosi savremeni svet. Odgovor na ove izazove je smanjenje potrošnje energije, povećanje energetske efikasnosti i povećanje udela obnovljive energije u ukupnom energetskom miksu. Tokom 2020. godine Toplana je podržala inicijativu građana za boljim informisanjem o kvalitetu vazduha. Na web portalu Toplane – , objavljuju se podaci o koncentraciji PM čestica u pojedinim delovima grada, u realnom vremenu. Podaci koji se objavljuju nisu podaci sa zvaničnih mernih stanica, nego su podaci koje sami građani dele sa ciljem da se informacijom podigne svest svih nas o potrebi za očuvanjem životne sredine. Ti podaci kažu i da su najveći emiteri PM čestica upravo individualna ložišta u kojima se sagoreva ugalj ali i drvo na veoma neefikasan način. Kao društveno odgovoran kolektiv, Toplana je, pored pomenutog modela finansiranja priključenja na mrežu daljinskog grejanja, ponudila i popust na troškove priključenja na gasovodnu mrežu u visini od 30 odsto. Ova akcija će se nastaviti i u 2021. godini. Prirodni gas je fosilno gorivo, to je činjenica, ali je i činjenica da je prihvaćen kao jedino prihvatljivo tranziciono gorivo. U odlazećoj 2020. godini akcijski popust je iskoristilo više od 200 Šapčana, tako da se ukupan broj priključaka na gasovodnu mrežu povećao na 3.150. Ipak, to nije dovoljno jer u Šapcu postoji oko 200 km gasovoda na koje može da se priključi još najmanje 6.000 domaćinstava.

Toplana upravlja i kotlarnicom na biomasu u naselju Letnjikovac. Za sada se ova kotlarnica koristi za grejanje OŠ „Stojan Novaković“ i Centra za stručno usavršavanje. Od ove godine i kotlarnica u OŠ Majur je postala deo sistema. Šabac je tako postao jedan od pet gradova u Srbiji koji ima toplansko preduzeće koje koristi obnovljivu energiju. Za 2021. godinu planira se nadogradnja kotlarnice na Letnjikovcu, ugradnja još jednog kotla na biomasu i povezivanje još šest javnih zgrada na toj lokaciji na malu mrežu daljinskog grejanja koja korisiti obnovljivu energiju. Model malih mreža daljinskog grejanja u kojima se koriste obnovljiva goriva, moguć je i u ostalim prigradskim naseljima ili bar delovima tih naselja sa većom gustinom stanovanja, kao što su, na primer Kasarske livade, Dumača i Jelenča, Majur. Na ovim projektima će se raditi tokom 2021. godine.

Šabac je postao prepoznatljiv kao grad u kome se dosta radilo na polju energetske efikasnosti. Šabačka Toplana je ovog puta nosilac projekta. Od početka 2020. godine u projektu je učestvovalo osam stambenih zajednica a naredne 2021. godine očekuje se da će projektne aktivnosti obuhvatiti još 30 stambenih zajednica. Za finansiranje mera energetske efikasnosti obezbeđen je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj. Model otplate kredita je iz ušteda na računima za grejanje tokom dvanaest godina. Uštede postoje usled manje potrošnje energije kao rezultat bolje izolacije zgrada i ugradnje termostatskih ventila. Ovo je od strane većine finansijskih institucija prepoznato kao inovativno rešenje koje do sada nigde nije primenjeno – „Javni ESCO“. Od 260 projekata koje je finansirala Evropska banka za obnovu i razvoj u svetu, projekat energetske efikasnosti po modelu javnog ESCO rangiran je kao treći najbolji projekat u 2020. godini.

Obnovljiva energija zasigurno istiskuje fosilna goriva i energiju generisanu upotrebom fosilnih goriva. Toplana-Šabac se razvija kao sistem daljinskog grejanja četvrte generacije (4GDH). To znači povećanje efiaksnosti svih segmenata sistema, smanjenje temperaturnog režima u distributivnoj mreži ali i veća upotreba obnovljive energije i primena novih tehnologija. Ugradnjom male solarne elektrane koja proizvodi električnu energiju, isključivo za sopstvene potrebe, šabačka Toplana je napravila mali korak kada drugi nisu. Na realizaciju čeka projekat solarne elektrane snage 20 kW koji će pokazati u kom smeru treba da ide komunalna energetika. I još jedno inovativno rešenje na polju finansiranja. Ovaj projekat će biti finansiran kao model podeljenog finansiranja (split financing), gde će deo novca biti obezbeđen od strane Toplane a deo novca od strane građana Šapca u okviru kampanje grupnog finansiranja.

Pored biomase čiji udeo se povećava izgradnjom malih sistema daljinskog grejanja, u planu za 2021. godinu je izrada studija za upotrebu otpadne toplote iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kao i upotreba otpadne toplote iz drugih energetskih postrojenja koja se planiraju na teritoriji grada.
Zajednički cilj građana i Toplane je smanjenje potrošnje energije, smanjenje troškova grejanja, očuvanje životne sredine, kvalitetnija usluga, transparentnije poslovanje i uključivanje građanja u procese energetske tranzicije. U 2020. godini šabačka Toplana je obezbedila mesto među najboljim toplanama u Srbiji. U 2021. letvica je postavljena na još veću visinu.
M.M.

Najnoviji broj

18. april 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa